Aplikuj o
certyfikat

Certyfikat samodzielnego diagnosty AISN PTK

 1. Uprawnienia samodzielnego diagnosty uzyskać może lekarz specjalista kardiolog będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Certyfikat ten nie jest wymagany dla osób posiadających certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej.
 2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 3. Czas szkolenia wynosi łącznie co najmniej 12 miesięcy.
 4. W trakcie szkolenia lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 300 koronarografii.
 5. Wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jeżeli lekarz wykonywał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie podpisane przez kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.
 6. W ciągu szkolenia (minimum 12 miesięcy) wymagane jest zgromadzenie co najmniej 50 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1)lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 7. Certyfikat samodzielnego diagnosty jest wydawany na okres 5 lat.
 8. W celu uzyskania kolejnego certyfikatu diagnosty (przedłużenie) niezbędne jest wykonanie średnio 100 koronarografii rocznie oraz uzyskanie średnio 30 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez AISN PTK1).
 9. Wniosek o przyznanie certyfikatu samodzielnego diagnosty składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów:
  1. wniosek o nadanie statusu samodzielnego diagnosty podpisany przez kierownika pracowni macierzystej
  2. kopia dyplomu specjalizacji z kardiologii,
  3. zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów,
  4. kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez AISN PTK.
 10. Certyfikat samodzielnego diagnosty jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK, a jego wydanie jest bezpłatne.
 11. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i niemożnością uzyskiwania wymaganych punktów edukacyjnych (odwołanie zjazdów/kongresów/szkoleń) niezbędnych do przedłużenia certyfikatów wydawanych przez AISN [1) samodzielnego operatora, 2) samodzielnego diagnosty, 3) samodzielnego operatora kardiologii dziecięcej, 4) samodzielnego operatora TAVI], Zarząd AISN zdecydował o warunkowym wydłużeniu ważności obowiązywania certyfikatów na okres 12 miesięcy liczony od dnia, w którym Komisja AISN ds. certyfikacji i akredytacji zaakceptuje podanie złożone przez osobę Wnioskującą.
  1. Samodzielni operatorzy/samodzielni diagności AISN, którym kończy się ważność certyfikatu, a którym do jego przedłużenia brakuje wyłącznie punktów za wydarzenia edukacyjne, składają wniosek o czasowe wydłużenie ważności obowiązywania dotychczasowego certyfikatu, przedkładając jednocześnie wszystkie pozostałe dokumenty, poprzez system PTKCzłonkowie. Wydanie tymczasowego certyfikatu ważnego przez 12 miesięcy wiąże się z jednorazową opłatą 100.00 PLN (samodzielny operator, samodzielny operator TAVI) lub jest bezpłatne (samodzielny diagnosta, samodzielny operator kardiologii dziecięcej).
  2. Samodzielni operatorzy/samodzielni diagności AISN, którym kończy się ważność certyfikatu, a którzy spełniają wszystkie warunki niezbędne do jego przedłużenia, składają wniosek o przyznanie nowego certyfikatu według dotychczasowych zasad, przedkładając wszystkie wymagane dokumenty poprzez system PTKCzłonkowie.
  3. Przyznawanie tytułów samodzielnego operatora/samodzielnego diagnosty AISN po raz pierwszy odbywa się w oparciu o dotychczasowy regulamin.
  4. Tymczasowe zasady przyznawania certyfikatów obowiązują do dnia 31.12.2020 r. i wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTK, tj. 5.05.2020 r.

1) Punktacja za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez AISN PTK:

 • Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – 20 pkt
 • Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 20 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Warszawie (WCCI) – 30 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu – 20 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Krakowie (NFIC) – 30 pkt
 • Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (EuroPCR, TCT) – 20 pkt
 • Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Białowieża) – 10 pkt
 • Jesienne Spotkanie Kardiologów (Poznań) – 10 pkt
 • Transcatheter Heart Team Poland: THT Poland (Warszawa, Katowice) – 10 pkt
 • Peripheral Interventions in Krakow (PINC) (Kraków) – 10 pkt
 • Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC) (Katowice) – 10 pkt
 • Inne szkolenia krajowe, które uzyskają akredytację AISN PTK
Pliki do pobrania

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt