Regulamin akredytacji konferencji polskich

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego udziela rekomendacji bez przyznawania punktów edukacyjnych dla

 • krajowych konferencji kardiologicznych, konferencjom organizowanym przez instytucję naukowo-badawczą, fundację lub inną organizację niezwiązaną z produkcją i/lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego,
 • program konferencji wraz z listą wykładowców, operatorów, panelistów i/lub przewodniczących sesji/moderatorów- musi być przedstawiony do opinii Zarządu minimum na 1 miesiąc przed terminem konferencji i zatwierdzony przez Zarząd AISN PTK,
 • Komitet Naukowy musi uwzględniać minimum 2 członków Zarządu AISN PTK,
 • Płatność za akredytację jest wymagana w okresie 1 miesiąca od wystawienia faktury przez PTK,
 • W przypadku konferencji z przyznaną maksymalną ilością punktów akredytacyjnych (30 punktów) konieczne jest zorganizowanie sesji pod patronatem AISN, której zawartość merytoryczna oraz wykładowcy będą ustalani i zatwierdzeni przez Zarząd AISN minimum 1 miesiąc przed terminem konferencji.
 • Niespełnienie wymogów związanych z akredytacja konferencji opisanych w regulaminie będzie skutkował zmniejszeniem liczby punktów akredytacyjnych o połowę w kolejnym roku kalendarzowym.
 • Przyznanie akredytacji AISN PTK wiąże się z jednorazową opłatą na rzecz AISN PTK w wysokości 2 000 zł brutto dla konferencji bez punktów akredytacyjnych. Dla konferencji z punktami akredytacyjnymi opłata na rzecz AISN PTK wynosi:
                 o 10 punktów akredytacyjnych: 5 000 zł brutto
                 o 20 punktów akredytacyjnych: 12 000 zł brutto
                 o 30 punktów akredytacyjnych: 15 000 zł brutto
 • Organizator konferencji zobowiązuje się pisemnie we wniosku do Zarządu o nadanie akredytacji AISN PTK, że wykłady, prezentacje przypadków klinicznych oraz transmisje zabiegów będą promowały medycynę opartą na faktach oraz aktualne wytyczne ESC, PTK i AISN PTK z wyraźnym podkreśleniem sytuacji, w których leki lub produkty lecznicze stosowane są w ramach prowadzonych badań klinicznych lub niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami (tak zwane zastosowanie „off label”).
 • Przyznanie akredytacji AISN PTK jest równoznaczne z pełną akceptacją i poparciem Zarządu AISN PTK dla zawartości merytorycznej konferencji, wiąże się z możliwością używania w materiałach promocyjnych (drukowanych oraz internetowych) oficjalnego logo AISN PTK, zapewnia promocją danej konferencji za pośrednictwem strony internetowej AISN PTK oraz oficjalnych zawiadomień i zaproszeń do udziału w konferencji ze strony Przewodniczącego Zarządu AISN PTK przesyłanych do wszystkich członków Asocjacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt