Rada Konsultacyjna AISN PTK

Regulamin Rady Konsultacyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Rada Konsultacyjna („Rada”) Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych („AISN”) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) jest ciałem doradczym AISN PTK.
 2. Rada została powołana przez Zarząd AISN w dniu 25 listopada 2015 roku na podstawie wniosku 10 Członków i działa przy zarządzie AISN PTK.
 3. Sposób powoływania i odwoływania Rady określa regulamin organizacyjny AISN PTK.
 4. Organizację i działanie Rady Konsultacyjnej AISN PTK określa niniejszy regulamin („Regulamin”).
 5. Rada działa zgodnie z Regulaminem, statutem PTK i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w PTK oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Rada działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W kontaktach zagranicznych AISN będzie używać nazwy Rady: „The Advisory Board of the Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society”.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Rady Konsultacyjnej AISN PTK

 1. Rada doradza Zarządowi AISN w realizacji wszystkich celów AISN i PTK.
 2. Rada realizuje swoje zadania poprzez: doradzanie, opiniowanie na wniosek Zarządu AISN, formułowanie wniosków do Zarządu AISN w ważnych dla kardiologii inwazyjnej sprawach.
 3. Na zaproszenie Przewodniczącego AISN wyznaczeni przez Radę członkowie Rady uczestniczą z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu AISN.
 4. Do zadań Rady należy w szczególności wydawanie opinii, przygotowywanie raportów oraz konsultacji na zlecenie Zarządu AISN w szczególności na temat:
 5. zapewnienia optymalnego rozwoju inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej (w tym ostrych zespołów wieńcowych), chorób strukturalnych serca oraz chorób tętnic obwodowych w Polsce;
 6. działania systemu szkolenia lekarzy w dziedzinie kardiologii interwencyjnej i angiologii oraz kompleksowego systemu kontroli jakości wykonywanych zabiegów.

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Rady

 1. Pracami Rady kieruje 5-osobowy Zarząd Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz dwóch członków Zarządu Rady, wybierani spośród członków Rady zwykłą większością głosów na 4-letnią, wspólną kadencję, przy czym członek Zarządu Rady może piastować tę funkcję maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.
 2. Zarząd Rady podejmuje decyzje w drodze uchwał w trakcie posiedzeń Zarządu Rady, a w sytuacjach wymagających podjęcia pilnych decyzji także z wykorzystaniem telekonferencji, wideokonferencji oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zarząd Rady organizuje minimum 4 razy w roku plenarne spotkania wszystkich członków Rady Konsultacyjnej (minimum 1 spotkanie na kwartał).
 4. W uzasadnionych wypadkach organizowane będą spotkania członków Rady z wykorzystaniem metod internetowych.
 5. Podczas okresowych spotkań członków Rady, Zarząd Rady przedstawia swoje planowane działania celem ich zatwierdzenia przez Radę, a wszystkie decyzje Rady podejmowane są zgodnie z punktem 2 powyżej zwykłą większością głosów.
 6. Członkami Rady zostają automatycznie wszyscy poprzedni Przewodniczący Zarządu AISN po zakończeniu swojej kadencji, chyba że odmówią członkostwa w Radzie.
 7. Pozostałych członków Rady zaprasza Zarząd Rady, w oparciu o przedstawiane przez członków Rady kandydatury, przegłosowywane większością kwalifikowaną (70% głosów oddanych za kandydatem/-ką).
 8. Nowi członkowie Rady Konsultacyjnej, wybierani spośród członków AISN, powinni spełniać następujące wymagania:
  1. samodzielny operator kardiologii inwazyjnej od minimum 10 lat,
  2. posiadanie doświadczenia w kierowaniu zespołami prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie leczenia chorób serca i naczyń (na przykład: kierownik pracowni kardiologii inwazyjnej, kierownik kliniki kardiologicznej, ordynator oddziału o profilu sercowo-naczyniowym, dyrektor szpitala/instytutu sercowo-naczyniowego lub prezes zarządu podmiotu medycznego świadczącego usługi z zakresu usług sercowo-naczyniowych lub inne)
  3. czas kierowania zespołem ludzkim powyżej 5 lat,
  4. samodzielny pracownik naukowy (na przykład posiadający tytuł naukowy: dr hab. med. lub prof. dr hab. med.)
 9. Członkiem Rady Konsultacyjnej może się stać każdy inny członek AISN (np. lider regionalny), pod warunkiem uzyskania akceptacji wszystkich członków Rady. Do czasu spełnienia wszystkich formalnych wymogów dysponuje on głosem doradczym.
 10. Spotkania Rady Konsultacyjnej zwołuje Przewodniczący samodzielnie lub  2 członków Zarządu na minimum 30 dni przed planowanym spotkaniem.

             W pilnych sprawach spotkanie jest zwoływane na w ciągu maksymalnie 7 dni, ale pod warunkiem zgody wszystkich jej członków. Przewodniczący lub 2 członków Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym lub zwykłym, na wniosek Zarządu AISN PTK lub minimum połowy członków Rady Konsultacyjnej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia do Zarządu Rady wniosku na piśmie lub pocztą elektroniczną.

 

Rozdział 4

Członkostwo w Radzie

 1. Członkowie RK AISN są członkami AISN oraz członkami PTK.
 2. Listę członków Rady prowadzi Sekretarz Zarządu Rady i dba o przekazywanie jej aktualnej wersji dla Zarządu AISN.
 3. Utrata członkostwa w Radzie następuje na skutek rezygnacji, śmierci, utraty członkostwa PTK lub AISN, lub odwołania przez Zarząd Rady w przypadku stwierdzenia nieobecności członka Rady Konsultacyjnej na 2-óch kolejnych spotkaniach Rady lub na >50% spotkań w roku, chyba, że nieobecności są w wynikiem uzasadnionego problemu zdrowotnego lub innego wydarzenia losowego, a Zarząd Rady postanowi o nieodwoływaniu takiego członka Rady.
 4. Członek Rady może zrezygnować z członkostwa w Radzie w każdym czasie poprzez złożenie Zarządowi Rady pisemnej rezygnacji.
 5. Rezygnacja z członkostwa w Radzie nie pociąga za sobą utraty członkostwa w AISN, ani w PTK.
 6. Skreślenie z listy członków PTK powoduje automatycznie skreślenie z listy członków Asocjacji PTK, a tym samym z listy członków Rady.
 7. Członkowie Rady, w tym członkowie Zarządu Rady nie pobierają z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt