• AISN
 • >
 • AISN
 • >
 • Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań AISN PTK

Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań AISN PTK

§ 1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy organizacji posiedzeń (w tym walnych zebrań lub zgromadzeń, posiedzeń zarządu lub komisji rewizyjnej) i głosowania zdalnego władz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN”) za pośrednictwem sytemu członkowskiego PTK („System”) oraz aplikacji ZOOM („Aplikacja ZOOM”).
 2. Posiedzenie odbywa się poprzez Aplikację ZOOM w grupie stworzonej dla celów posiedzenia oraz poprzez System w zakresie dotyczącym głosowania.
 3. Posiedzenia są nagrywane w Aplikacji ZOOM lub za pośrednictwem urządzeń do utrwalania dźwięku i uczestnicy winni być o tej okoliczności poinformowani.
 4. System zapewnia możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych obejmujące m. in. szyfrowane łącze oraz konieczność indywidulanego logowania.
 5. System winien być wykorzystywany zgodnie z instrukcjami – odpowiednio – dla administratorów stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dla użytkowników – stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. System dostępny jest pod adresem https://ptk.gbbsoft.pl/Resolutions. Strona posiada ważny certyfikat SSL zabezpieczający połączenie z witryną.
 7. Administratorem technicznym Systemu jest Piotr Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GBB SOFTWARE – PIOTR MACIEJEWSKI („GBB”), z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr tel.: +48 605090409. oraz mailowo na adres e-mail: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl .
 8. Obsługę głosowania przy wykorzystaniu Systemu można przeprowadzić we własnym zakresie stosując instrukcje, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bądź zamówić obsługę głosowań w GBB. Zamówienia mogą być dokonywane przez osobę wskazaną przez osobę uprawioną z ramienia władz AISN.
 9. Z Aplikacji ZOOM, w ramach wykupionej przez PTK licencji, można korzystać dla maksymalnie 500 uczestników. Dla skorzystania z Aplikacji ZOOM dla większej ilości uczestników konieczne jest uprzednie wykupienie odrębnej licencji i należy to zrobić tak aby zapewniony był do niej dostęp na potrzeby posiedzenia, przy czym jest możliwe skorzystanie z Aplikacji ZOOM samodzielnie lub skorzystanie z obsługi Biura Zarządu Głównego PTK, za uprzednim uzgodnieniem z Dyrektorem Biura Zarządu Głównego.
 10. Weryfikacja obecności na posiedzeniu następuje poprzez zgłoszenie obecności w Systemie zgodnie z instrukcją dla użytkowników.
 11. Listę obecności na posiedzeniu (pobraną z Systemu) potwierdza podpisem przewodniczący danego posiedzenia i przekazuje protokolantowi lub sekretarzowi.
 12. Za nadzór merytoryczny i procedurę przebiegu posiedzenia odpowiada przewodniczący danego posiedzenia.
 13. Zwoływanie i przebieg poszczególnych posiedzeń winno następować zgodnie ze statutem PTK.

§ 2

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd AISN o przyjęciu Regulaminu do stosowania.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy przewidzianej dla wprowadzenia Regulaminu w życie.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie aisn.pl
 5. Zważywszy, że instrukcje, o których w § 1 ust. 5 Regulaminu są uniwersalne zarówno dla Asocjacji, Oddziałów, jak i Sekcji – Zarządy Asocjacji, Oddziałów i Sekcji – stosownie do i w wykonaniu postanowień odpowiednio pkt 9.a.10, 9.4 i 12.13 statutu PTK, mogą przyjąć Regulamin do stosowania odpowiednio w Asocjacji, Oddziale czy Sekcji jako regulamin danej jednostki organizacyjnej, przy czym możliwe jest wprowadzenie zmian lub też regulaminu odrębnego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być zmieniane instrukcje dotyczące korzystania z Systemu i winny one być załącznikami do regulaminów odpowiednio Asocjacji, Oddziałów i Sekcji.

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt