Organizacja kursów FFR

Zasady prowadzenia kursów w zakresie FFR

 1. Szkolenia z zakresu FFR mogą być przeprowadzane w ośrodkach posiadających akredytację klasy C (ośrodek referencyjny),  mających minimum 3 lata doświadczeń w wykonywaniu powyższych badań oraz  mogących udokumentować wykonanie ponad 100 zabiegów inwazyjnej oceny zwężeń wieńcowych (FFR, IVUS, OCT).
 2. Kierownik Kursu (odpowiedzialny za proces szkolenia) powinien byś samodzielnym pracownikiem naukowym (w wyjątkowych sytuacjach doktorem nauk medycznych) oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu procedur FFR – minimum 50 zabiegów.
 3. W trosce o odpowiednią jakość prowadzonych szkoleń zaleca się, aby organizatorzy kursu mogli się wykazać ponadto ukończeniem odpowiednich szkoleń, przeprowadzanych w ośrodkach zagranicznych, dotyczących zasad wykonywania i oceny badań objętych tematyką kursu, ewentualnie posiadali odpowiedni dorobek naukowy (publikacje z zakresu FFR) lub uczestniczyli w międzynarodowych badaniach, w których wymagano stosowania FFR.
 4. Kierownik kursu informuje w formie pisemnej Przewodniczącego Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK o zamiarze przeprowadzenia szkolenia przedstawiając jego program oraz listę wykładowców na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 5. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (uczestnictwo w zabiegach z zastosowaniem FFR).
 6. Program teoretyczny kursu (1-dniowy) winien obejmować następujące zagadnienia:
  1. FFR – koncepcja i podstawy teoretyczne zastosowania klinicznego
  2. Technika zabiegu i metody wywoływania hiperemii
  3. Ocena i interpretacja wyników oraz rozpoznawanie artefaktów
  4. Ocena i interpretacja wyników FFR w chorobie jednego naczynia (w tym u chorych z kilkoma zmianami w naczyniu oraz rozsianej miażdżycy)
  5. Ocena i interpretacja wyników FFR w chorobie wielonaczyniowej
  6. Ocena i interpretacja wyników FFR w chorobie pnia lewej tętnicy wieńcowej
  7. Ocena i interpretacja wyników FFR w zmianach na bifurkacji (w tym po zabiegu PCI)
  8. Rola FFR u chorych z ostrym zespołem wieńcowym
  9. Przedstawienie wyników najważniejszych badań dotyczących zastosowania FFR (DEFER, FAME, FAME-II etc.)
  10. FFR, IVUS, OCT – ich miejsce w nowoczesnej diagnostyce hemodynamicznej
  11. Prezentacja i dyskusja przypadków klinicznych dotyczących zastosowania FFR w codziennej praktyce klinicznej.
 7. Program praktyczny kursu (3 dniowy) winien obejmować udział w zabiegach z wykorzystaniem FFR.
 8. Zaświadczenia indywidualne o ukończeniu kursu, będące jednocześnie potwierdzeniem nabycia odpowiednich kompetencji w dziedzinie będącej tematem szkolenia, wystawia Kierownik Kursu.
 9. Korespondencja dotycząca szkoleń powinna być kierowana na aktualny adres Biura Zarządu AISN.

 

 

 

 

 

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt