Certyfikat operatora TAVI AISN PTK

Aplikuj o
certyfikat

Certyfikat samodzielnego operatora TAVI AISN PTK

Dla uzyskania certyfikatu samodzielnego operatora TAVI AISN PTK kardiolog inwazyjny powinien spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać dyplom specjalisty kardiologa
 2. posiadać aktualny certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej AISN PTK
 3. wykonać jako pierwszy lub drugi operator:
  1. przynajmniej 10 zabiegów TAVI pod nadzorem samodzielnego operatora/proktora,
  2. następnie przynajmniej 20 zabiegów TAVI samodzielnie,
  3. w kolejnych latach kalendarzowych wykonać co najmniej 10 implantacji zastawki aortalnej rocznie,
  4. lekarzom, którzy wykonali między 20-49 zabiegów TAVI certyfikat wydawany jest na 5 lat; po wykonaniu sumy 50 zabiegów TAVI certyfikat samodzielnego operatora TAVI AISN PTK zostaje przyznany na stałe,
 4. przejść formalne szkolenie z obsługi używanych systemów TAVI wraz z wizytą w doświadczonym ośrodku TAVI. Szkolenie powinno obejmować przynajmniej wykłady dydaktyczne, a następnie uczestnictwo w przynajmniej 2 zabiegach TAVI w ośrodku referencyjnym.

Ze względu na kompleksowość zabiegu TAVI oraz konieczność leczenia powikłań tej procedury, zalecamy udział kardiologów inwazyjnych w szkoleniach oraz nabywanie praktycznego doświadczenia w:

 1. inwazyjnym leczeniu chorób strukturalnych serca,
 2. inwazyjnej diagnostyce i leczeniu chorób tętnic obwodowych,
 3. uzyskaniu dostępu do tętnic obwodowych i ich zamykania,
 4. umiejętność zakładania i prowadzenia chorych na ECMO.

Wniosek o przyznanie certyfikatu samodzielnego operatora TAVI składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów: 

 1. Wykaz wykonanych procedur TAVI poświadczonego przez kierownika pracowni kardiologii inwazyjnej. Prosimy załączyć oddzielny wykaz dla każdej pracowni, w której operator wykonywał TAVI.
 2. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla poszczególnych systemów TAVI.
 3. Aktualne zaświadczenie o członkostwie w AISN PTK.
 4. Potwierdzenie dokonania opłaty.

Certyfikat samodzielnego operatora jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 500 PLN brutto (100 PLN rocznie).

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i niemożnością uzyskiwania wymaganych punktów edukacyjnych (odwołanie zjazdów/kongresów/szkoleń) niezbędnych do przedłużenia certyfikatów wydawanych przez AISN [1) samodzielnego operatora, 2) samodzielnego diagnosty, 3) samodzielnego operatora kardiologii dziecięcej, 4) samodzielnego operatora TAVI], Zarząd AISN zdecydował o warunkowym wydłużeniu ważności obowiązywania certyfikatów na okres 12 miesięcy liczony od dnia, w którym Komisja AISN ds. certyfikacji i akredytacji zaakceptuje podanie złożone przez osobę Wnioskującą.

 1. Samodzielni operatorzy/samodzielni diagności AISN, którym kończy się ważność certyfikatu, a którym do jego przedłużenia brakuje wyłącznie punktów za wydarzenia edukacyjne, składają wniosek o czasowe wydłużenie ważności obowiązywania dotychczasowego certyfikatu, przedkładając jednocześnie wszystkie pozostałe dokumenty, poprzez system PTKCzłonkowie. Wydanie tymczasowego certyfikatu ważnego przez 12 miesięcy wiąże się z jednorazową opłatą 100.00 PLN (samodzielny operator, samodzielny operator TAVI) lub jest bezpłatne (samodzielny diagnosta, samodzielny operator kardiologii dziecięcej).
 2. Samodzielni operatorzy/samodzielni diagności AISN, którym kończy się ważność certyfikatu, a którzy spełniają wszystkie warunki niezbędne do jego przedłużenia, składają wniosek o przyznanie nowego certyfikatu według dotychczasowych zasad, przedkładając wszystkie wymagane dokumenty poprzez system PTKCzłonkowie.
 3. Przyznawanie tytułów samodzielnego operatora/samodzielnego diagnosty AISN po raz pierwszy odbywa się w oparciu o dotychczasowy regulamin.
 4. Tymczasowe zasady przyznawania certyfikatów obowiązują do dnia 31.12.2020 r. i wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTK, tj. 5.05.2020 
Pliki do pobrania

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt