Regulamin przyznawania i rozliczania grantu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN”) na dofinansowanie stypendium na pobyt w ośrodku zagranicznym prowadzącym prace naukowo-badawcze w zakresie kardiologii

Cele Grantu:

 1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznawania przez AISN grantu na dofinansowanie wyjazdu, pokrycia kosztów podróży i pobytu w ośrodku zagranicznym dla lekarzy zainteresowanych nabywaniem umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów przezcewnikowych lub prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (z zakresu nauk podstawowych lub klinicznych) w dziedzinie kardiologii interwencyjnej („Grant”).
 2. Wysokość Grantu ustalana jest corocznie przez Zarząd AISN w oparciu o aktualne możliwości finansowe AISN i przedstawiana do akceptacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) i ogłaszana poprzez zamieszczenie informacji na stronie AISN. 

Warunki wnioskowania o Grant:

 1. Temat dofinansowywanego Grantem szkolenia winien być bezpośrednio związany
  z przezcewnikowym leczeniem choroby wieńcowej lub wad strukturalnych serca.
  W przypadku szkolenia praktycznego celem musi być nabywanie umiejętności wykonywania zabiegów przezcewnikowych oraz interpretacji wyników uzyskanych metodami kardiologii inwazyjnej.
 2. Wnioski o przyznanie Grantu mogą składać członkowie AISN z co najmniej dwuletnim stażem członkowskim, będący jednocześnie członkami European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (bez względu na okres członkostwa), posiadający stopień doktora nauk medycznych, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 40 roku życia i wyłącznie tacy, którzy związani są z ośrodkiem, którego siedziba znajduje się na terenie Polski.
 3. Wnioskujący o Grant nie mogą zalegać z rozliczeniem grantów naukowych lub wyjazdowych z listy głównej grantów PTK oraz listy AISN (dotyczy również grantów wyjazdowych). O przyznanie Grantu nie mogą ubiegać się osoby, które nie rozliczyły grantu przyznanego wcześniej przez PTK oraz pracownicy firm farmaceutycznych lub sprzętowych.
 4. Wnioskujący o przyznanie Grantu winien dołączyć do wniosku dokument poświadczający zgodę ośrodka przyjmującego na odbycie szkolenia, które ma być dofinansowane Grantem.
 5. Grant może być przyznany na finansowanie pobytu (szkolenia) trwającego co najmniej
  6 miesięcy.
 6. Wysokość Grantu w 2017 roku wynosi równowartość w złotych polskich kwoty 10.000,00 EUR przeliczonej po średnim kursie NBP z dnia przyznania Grantu.
 7. Wnioski o przyznanie Grantu należy przesłać w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, a w roku 2017 – w terminie do 31 października 2017 roku (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) w formie elektronicznej na adres: biuroaisn@ptkardio.pl oraz pisemnej na adres: Biuro Zarządu AISN, ul.  Kościuszki 43, 30-114 Kraków.

3.      Zasady przyznawania Grantu:

 1. Komisja w składzie Prezes Zarządu Głównego PTK, Przewodniczący Zarządu AISN, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów Zarządu Głównego PTK, Przewodniczący oraz członkowie Komisji Nauki i Grantów Stypendiów Naukowych Zarządu AISN („Komisja”) dokona weryfikacji nadesłanych wniosków o przyznanie Grantu pod kątem spełniania warunków formalnoprawnych przewidzianych w Regulaminie.
 2. W przypadku złożenia w danym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie Grantu, Grant zostanie przyznany wnioskodawcy wybranemu przez Komisję w drodze głosowania zwykłą większością głosów wszystkich członków Komisji w oparciu o kryteria, które obejmują:
  1. dorobek naukowy wnioskodawcy obejmujący prace oryginalne z zakresu kardiologii interwencyjnej, w których wnioskodawca jest pierwszym lub głównym autorem;
  2. prawidłowość realizacji i rozliczania dotychczas przyznanych wnioskodawcy grantów;
  3. prezentację wyników prac oryginalnych na kongresach o zasięgu międzynarodowym.
 3. W terminie do 31 sierpnia każdego roku, a w roku 2017 – w terminie do 15 grudnia 2017 roku, Zarząd AISN przedstawi Zarządowi Głównemu PTK informację o osobie grantobiorcy („Grantobiorca”).
 4. Grant zostanie przekazany Grantobiorcy w terminie do 30 dni od dnia dokonania wyboru przez Komisję na zasadach ustalonych roboczo z tą osobą.

Warunki rozliczenia Grantu:

 1. Po zakończeniu pobytu w ośrodku zagranicznym Grantobiorca przedstawi Zarządowi AISN merytoryczny i finansowy raport z wykorzystania Grantu najpóźniej w terminie do miesiąca od powrotu ze szkolenia dofinansowanego przez Grant, ale nie później niż w terminie 2 lat od dnia przyznania Grantu.
 2. Efektem prowadzonych badań, w których uczestniczy Grantobiorca ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, przy czym preferowana jest publikacja
  w Kardiologii Polskiej, Advances in Interventional Cardiology lub piśmie z IF>1,0. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz z raportem,
  o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK. Alternatywną formą może być zaświadczenie o złożeniu tez rozprawy doktorskiej opracowanej w ramach szkolenia dofinansowanego z Grantu.
 3. Dodatkowo, w przypadku szkolenia praktycznego wymagane jest poświadczenie liczby wykonywanych zabiegów (bądź asyst w zabiegach) przez opiekuna Grantobiorcy w ośrodku zagranicznym
 4. Okoliczność przyznania Grantu i osoby Grantobiorcy może być każdorazowo ogłaszana podczas corocznego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 5. W przypadku niedokonania niezłożenia raportu zgodnie z ustępami poprzedzającymi lub niewykorzystaniem Grantu zgodnie z jego przeznaczeniem, Grantobiorca winien zwrócić całość przyznanego Grantu wraz z odsetkami ustawowymi liczonym od dania otrzymania Grantu na rachunek wskazany przez AISN lub PTK.
  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt