Sprawozdanie z działalności AISN PTK w kadencji 2015-2017: pierwszy rok

Nazwa Sekcji/AsocjacjiAsocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Liczba członków na dzień 30.06.2016967
Zorganizowane konferencje Sekcji/Asocjacji (daty, lokalizacja, liczba uczestników)

Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej “New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC)”

Termin: 25-28.11.2015 r.

Miejsce: Kraków

Dyrektorzy: Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek, Prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko

Liczba uczestników: 1000

Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej „Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI)“

Termin: 6-8.04.2016 r.

Miejsce: Warszawa

Dyrektorzy: Prof. dr hab. med. Adam Witkowski, Prof. dr hab. med. Robert Gil

Liczba uczestników: 640

XVII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej

Termin: 2-3.06.2016 r.

Miejsce: Zabrze

Dyrektorzy: Prof. dr hab. med. Mariusz Gąsior, Prof. dr hab. med. Andrzej Lekston, Dr n. med. Michał Hawranek

Liczba uczestników: 1000

Zorganizowane Sesje na konferencjach PTK, innych Sekcji/Asocjacji – tematy, liczba uczestnikówSesja AISN PTK podczas XIX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

„Zastawka dla życia – nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną“

Wrocław,  1.10.2016 r.

Liczba uczestników: 200

Sesja AISN PTK podczas 79. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

„Trudne decyzje w diagnostyce i leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST — czy najnowsze wytyczne ESC rozwiały wszystkie wątpliwości?“

Jachranka, 27.05.2016 r.

Liczba uczestników: 300

Zorganizowane szkolenia dla lekarzy (tematy, daty, lokalizacja, liczba uczestników)Sesja AISN PTK podczas XVII Noworocznych Warsztatów Kardiologicznych im. Prof. Mariana Cholewy:

„Gorące tematy w interwencyjnym leczeniu chorób serca i naczyń: realizacja wytycznych oraz wdrażanie najnowszych innowacji w warunkach polskich“

Zakopane-Kościelisko, 15.01.2016 r.

Liczba uczestników: 100

Patronat nad szkoleniami (tematyka, Organizator szkoleń, liczba szkoleń, liczba uczestników)

VIII Jesienne Spotkanie Kardiologów

Termin: 23-24.10.2015

Miejsce: Poznań

Dyrektorzy: Prof. dr hab. med. Stefan Grajek, Prof. dr hab. med. Maciej Lesiak

Liczba uczestników: 350

W ramach konferencji prowadzone jest sympozjum poświęcone leczeniu bifurkacji tętnic wieńcowych, w tym angioplastyki pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej. W sympozjum biorą udział wybitni eksperci z Polski i zagranicy, reprezentujący European Bifurcation Club (EBC).

Aktualności w kardiologii interwencyjnej

Termin: 09-11.10.2015

Miejsce: Białowieża

Dyrektor: prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki

Liczba uczestników: 250

Konferencja z udziałem czołowych polskich kardiologów interwencyjnych, mająca na celu przedstawienie aktualnych możliwosci leczenia interwencyjnego choroby wieńcowej, chorób tętnic obwodowych oraz interwencji w strukturalnych chorobach serca. W trakcie konferencji odbywają się bezpośrednie transmisje zabiegów z pracowni hemodynamiki USK w Białymstoku.

5th Wrocław Rotablation Meeting, EuroROTA Club Meeting

Termin: 14-15.01.2016

Miejsce: Wrocław

Dyrektorzy: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch, Dr n. med. Miroslaw Ferenc

Liczba uczestników: 200

Konferencja z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów w całości poświęcona zastosowaniu rotablacji w trakcie PCI. Tegoroczna edycja konferencji była jednocześnie oficjalnym spotkaniem EuroROTA Club.

Transcatheter Heart Team (THT) Poland 2016

Termin: 3-4.03.2016

Miejsce: Warszawa

Dyrektorzy: Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała, Dr n. med. Maciej Dąbrowski, Dr n. med. Radosław Parma

Liczba uczestników: 270

Konferencja wielodyscyplinarnych zespołów sercowo-naczyniowych z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcona zagadnieniom przezskórnego leczenia chorób strukturalnych serca.

Peripheral Interventions in Krakow (PINC)

Termin: 8-10.06.2016

Miejsce: Kraków

Dyrektorzy: Prof. UJ, dr hab. med. Stanisław Bartuś, Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek

Liczba uczestników: 100

Konferencja wielodyscyplinarnych zespołów sercowo-naczyniowych z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcona zagadnieniom przezskórnego leczenia chorób tętnic obwodowych oraz chorób strukturalnych.

Organizacja szkoleń i sesji dla średniego personelu medycznego (tematy, daty, liczba uczestników)Sesja pielęgniarek, techników i ratowników medycznych podczas „New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC 2015)“.

Kraków, 28.11.2015

Liczba uczestników: 120

 

Sesja pielęgniarek, techników podczas Transcatheter Heart Team (THT) Poland 2016: „Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej“.

Warszawa, 4.03.2016

Liczba uczestników: 40

 

Warsztaty dla pielęgniarek, techników i ratowników medycznych podczas „Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI 2016)“ na temat „Zawał ściany dolnej mięśnia sercowego – nie zawsze tak łatwo“. Sesja powstała we współpracy z Sesją Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK.

Warszawa, 14.04.2016

Liczba uczestników: 60

 

Warsztaty dla pielęgniarek, techników i ratowników medycznych podczas XVII Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej w Zabrzu

Zabrze, 2-3.06.2016 r.

Liczba uczestników: 300

Udział w tworzeniu standardów, zaleceń (temat, data i miejsce publikacji, kopia dokumentu w formie elektronicznej lub papierowej)Jankowski PGąsior MGierlotka MCegłowska USłomka MEysymontt ZGałaszek MBuszman PKalarus ZKaźmierczak JLegutko JSujkowska GMatusewicz WOpolski GHoffman P. Opieka koordynowana po zawale serca. Stanowsiko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych. Kardiol Pol. 2016;74(8):800-11. doi: 10.5603/KP.2016.0118.
Udział w pracach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ

(krótki opis)

Współpraca z Komisją Ministerstwa Zdrowia (MZ) do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej: Zarząd AISN PTK w porozumieniu z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii oraz Prezesem PTK opracował propozycję poprawek do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej” z dnia 10.11.2015 r., dotyczące procedur kardiologii inwazyjnej.

Współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT):

Udział w opracowaniu modelu kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca.

Współpraca z MZ, AOTMiT, NFZ:

Opracwoanie z upoważnienia Prezesa PTK oraz we współpracy z Sekcją Rytmu Serca PTK oficjalnych opinii na temat projektu AOTMiT oraz NFZ nowych taryf dla wybranych procedur kardiologii inwazyjnej i elektroterapii. Opracownie propozycji nowych procedur kardiologicznych do koszyka świadczeń gwarantowanych refundowanych przez NFZ.

Liczba ufundowanych grantów na wyjazdy na konferencje zagraniczne (nazwa zjazdu, lokalizacja, liczba  grantów, suma kosztów grantów)American Heart Association Scientific Sessions 2015, Orlando, USA, 1 grant

Kongres EuroPCR 2016, Paryż, 3 granty

Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2016, Rzym, 6 grantów

Łącznie 10 grantów, suma kosztów: 60 000 PLN (słownie: sześcdziesiat tysięcy złotych)

Inne granty

(opis, koszty)

Grant Naukowy AISN PTK 2016 we współpracy z firmą Abbott.

Nadrzędnym celem ustanowienia Grantu Naukowego AISN PTK jest promowanie działalności naukowej młodych kardiologów interwencyjnych, którzy uzyskali tytuł doktora nauk medycznych i mają udokumentowany dorobek w zakresie tematyki grantu. Przyznawanie grantu odbywa się na drodze konkursu, a nadesłane aplikacje oceniane są  wstępnie przez Komisję w składzie: Prezes PTK, Przewodniczący AISN PTK, Przewodniczący Komisji Nauki  i Grantów ZG PTK, Przewodniczący oraz członkowie Komisji Zarządu AISN PTK ds. Grantów Naukowych i Stypendiów Wyjazdowych a następnie recenzowane przez minimum dwóch niezależnych ekspertów.

Finansowanie w kwocie 100 000 PLN netto uzyskał pojedynczy projekt badawczy.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.

Czy Sekcja/Asocjacja przyznaje certyfikaty? (opis)

Liczba przyznanych w ostatniej kadencji.

Od dnia 1 października 2013 r. Zarząd AISN PTK we współpracy z Zarządem Głównym PTK przyznaje certyfikaty dla samodzielnych operatorów oraz samodzielnych diagnostów kardiologii inwazyjnej, a także certyfikaty akredytacyjne dla polskich pracowni kardiologii inwazyjnej.

Od początku procesu certyfikacji wydano: 637 certyfikatów dla operatorów, 14 certyfikatów dla operatorów pediatrycznych, 129 certyfikatów dla diagnostów oraz 119 certyfikatów dla pracowni.

Od początku bieżącej kadencji wydano 38 certyfikatów dla operatorów, 7 certyfikatów dla diagnostów oraz akredytowano 10 pracowni.

 

Współpraca z innymi Sekcjami/ Asocjacjami Towarzystwami Naukowymi

(opis)

Organizacja sesji naukowej „Innovations in intervention for heart failure“ podczas Warsztatów „New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC 2015) we współpracy z Sekcją Rytmu Serca PTK, Sekcją Niewydolności Serca PTK, Sekcją Kardiochirurgii PTK.

 

Organizacja sesji naukowej „Postępy w leczeniu zawału serca powikłanego wstrząsem kardiogennym“ podczas XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu, we współpracy z Sekcją Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK

 

Współpraca międzynarodowa

(opis)

Udział członków AISN PTK w strukturach European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI):

Dariusz Dudek – Przewodniczący EAPCI Education & Training Committee 2016-2018

Adam Witkowski – Przewodniczący EAPI Valve for Life Initiative 2016-2018

Radosław Parma – EAPCI Young Ambassador for Poland 2016 – 2018

Jacek Legutko – członek EAPCI National Societies & International Affairs Committee

Dariusz Dudek – Przewodniczący EAPCI International Affairs Committee 2014-2016

Adam Witkowski – Przewodniczący EAPCI Fellowship Committee 2014-2016

Maciej Lesiak – członek EAPCI Fellowship Committee 2014-2016

Wojciech Wojakowski – członek EAPCI Fellowship Committee 2014-2016

 

Współpraca AISN PTK z EAPCI ESC w ramach kampani „Zastawka dla życia“ (ang: Valve for life).

Kampania „Zastawka dla życia“ ma na celu propagowanie, popularyzację oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnych, małoinwazyjnych technologii w leczeniu wad zastawkowych serca. Została ogłoszona w 2015 roku a jej inicjatorem i fundatorem w Europie jest Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i będące jego częścią EAPCI (European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions). Koordynatorami programu w Polsce z ramienia EAPCI i AISN PTK są prof. Adam Witkowski oraz prof. Dariusz Dudek, we wspłpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii oraz Prezesem PTK. W ramach kampanii prowadzona jest szeroko zakrojona akcja medialna, w ramach której w różnych programach telewizyjnych wyemitowano łącznie 460 spotów reklamowych a informacja na jej temat dotarła do ponad 11.000.000 Plaków. W pierwszym roku kampanii liczba zabiegów TAVI w Polsce wzrosła o bliko 50%. Kampania będzie kontynuowana w kolejnych latach.

 

Współpraca AISN PTK z Grupami Roboczymi Kardiologii Interwencyjnej Hiszpańskiego, Węgierskiego, Rumńskiego, Bułgarskiego i Meksykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Organizacja wspólnej sesji naukowej „Complex percutaneous interventions in acute myocardial infarction“.

Transcatheter Cardiovascuar Therapeutics (TCT) 2015, San Franciso, USA, 14.10.2015 r.

Współpraca AISN PTK z Grupą Roboczą Kardiologii Interwencyjnej Chorwackiego Towarzystwa Kardiologicznego:  

Organizacja wspólnej sesji naukowej „Croatia and Poland share their most educational cases: high-risk left main PCI in acute myocardial infarction and cardiogenic shock“.

EuroPCR 2016, Paryż, Francja, 18.05.2016 r.

 

Współpraca AISN PTK z EURObservational Research Programme (EORP):

Udział 11 polskich osrodków w międzynarodowym rejestrze Acute Coronary Syndrome (ACS) STEMI Registry.

Koordynatorzy krajowi: Jacek Legutko, Dariusz Dudek

Inne ważne osiągnięcia (opis)Kampania medialna promująca osiagnięcia kardiologii inwazyjnej w Polsce.

W związku z publikacją przez AOTMiT propozycji nowych taryf dla wybranych procedur kardiologii inwazyjnej i elektroterapii oraz ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia planem zmniejszenia nakładów na kardiologiczne leczenie szpitalne o około 30-40% (ponad miliard złotych) Zarząd AISN PTK, działając z upoważnienia Prezesa PTK oraz we współpracy z Zarządem Sekcji Rytmu Serca, zorganizował ogólnopolską kampanię medialną prezentującą dotychczasowe osiagniecia kardiologii w Polsce oraz zagrożenia związane z planowanym, drastycznym obniżeniem finansowania leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W ramach kampanii medialnej zorganizowanej we współpracy z Agencją Eleven Zett Productions przeprowadzono dwie konferencje prasowe z udziałem przedstwicieli PTK, Ministerstwa Zdrowia, AOTMiT oraz NFZ oraz opracowano 30 merytorycznych informacji prasowych dla mediów. Łączna liczba wszystkich publikacji dostępnych w wersji online, które ukazały się w internecie, prasie, radio i telewizji – 277 a liczba materiałów opublikowanych w prasie drukowanej – 37.

 

Najważniejsze osiągnięcia podczas kadencji

 

Ustanowienie Grantu Naukowego AISN PTK
Plany na przyszłość (opcjonalnie)Najważniejsze zadania Zarządu AISN PTK w drugim roku kadencji to:

 • Ustanowienie stypendium wyjazdowego AISN PTK.
 • Współpraca z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii, Zarządem Głównym PTK, MZ, AOTMiT i NFZ w zakresie wprowadzania nowych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej do katalogu świadczeń refundowanych przez NFZ.
 • Publikacja aktualizacji wymogów dla uzyskania certyfikatów AISN PTK dla samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej i samodzielnego diagnosty oraz akredytacji PTK dla ośrodków kardiologii inwazyjnej w Polsce.
 • Publikacja wymogów dla uzyskania certyfikatów AISN PTK dla samodzielnego operatora w zakresie chorób strukturalnych serca.
 • Wprowadzenie systemu certyfikacji samodzielnych operatora w zakresie chorób strukturalnych serca.
 • Publikacja stanowisk ekspertów AISN PTK na temat:
 • rusztowań bioresrbowalnych (BVS),
 • rotablacji,
 • obrazowania wewnątrznaczyniowego (IVUS, OCT)
 • Czynnościowej oceny zwężeń (FFR)
 • rekanalizacji przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO)

 

Data i podpis

 

31.08.2016 r.
Prof. UJ, dr hab n. med. Jacek Legutko

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt