WAŻNE!! Dotyczy przyszłości AISN PTK i kardiologii inwazyjnej w Polsce!

WAŻNE!! Dotyczy przyszłości AISN PTK i kardiologii inwazyjnej w Polsce!

Szanowni Państwo, Członkowie AISN PTK,

Zachęcamy gorąco do licznego udziału w Walnym Zgromadzeniu członków AISN podczas WCCI 2019 w Warszawie (11.04.2019, 8.00-9.30) w celu szczegółowego omówienia ważnych dla kardiologii interwencyjnej spraw.

Zgodnie z już obowiązującym zmienionym statutem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Walne Zgromadzenie Członków PTK zostało zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów PTK. Tym samym w tym roku po raz pierwszy to Walne Zebranie Delegatów PTK będzie wybierało Prezesa-Elekta PTK i nowe władze PTK.

Każdy Oddział PTK wybiera raz na dwa lata Delegatów. Liczba Delegatów jest proporcjonalna do liczby Członków Zwyczajnych Oddziału (jeden na każde rozpoczęte 50 Członków Zwyczajnych). Kandydatem na Delegata do Walnego Zebranie Delegatów może zostaćczłonek PTK posiadający czynne i bierne prawo wyborcze, czyli każdy członek zwyczajny PTK, który nie zalega ze składkami.

A także gorąco zachęcamy do zastanowienia się, zgłoszenia i wyboru Delegatów w swoich Oddziałach PTK, którzy będą reprezentować nasze Środowisko podczas wyboru nowych władz PTK we wrześniu 2019.

Z poważaniem,

Zarząd AISN

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt