Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu uczestnictwa w Seminarium jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3a lok. 1-2, 00-193 Warszawa („PTK”). PTK powołało IOD z którym skontaktować można się pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl. w tym także w zakresie zgłaszania jakichkolwiek żądań czy uprawnień wynikających z niniejszej informacji. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. rejestracji Uczestników Seminarium w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji i przeprowadzenia Seminarium na podstawie art. 6 ust 1 lit. b. RODO;
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją Seminarium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. PTK może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi uczestniczenie w Seminarium.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu realizacji Seminarium, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Seminarium

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do:

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.