Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach wszyscy żyjemy w nowej rzeczywistości związanej z pandemią SARS-Cov-2. Są już ośrodki, które informują o pierwszych zabiegach u pacjentów SARS-Cov-2 pozytywnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż wszyscy możemy się z tym problemem zetknąć, konieczne jest ze strony AISN krótkie podsumowanie obecnego stanu rzeczy:

         Uwagi ogólne

 1. Właściwe wydaje się ograniczenie bądź zaprzestanie wykonywania zabiegów planowych z zastrzeżeniem, że biorąc pod uwagę potencjalnie wielotygodniowy okres zagrożenia epidemiologicznego, należy identyfikować pacjentów planowych wysokiego ryzyka (np. wielonaczyniowa choroba wieńcowa zakwalifikowana w ramach Heart Team do PCI, chory z cukrzycą i obniżoną LVEF), u których przedłużające oczekiwanie na zabieg PCI może wiązać się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Pacjenci tacy powinni być kwalifikowani do rewaskularyzacji w trybie przyspieszonym.
 2. Należy dołożyć starań, aby ocena kliniczna nakierowana na identyfikację pacjentów zakażonych SARS-Cov-2 nie wydłużała istotnie czasu do rewaskularyzacji u pacjentów ze STEMI, wstrząsem karcinogennym oraz NSTEMI wysokiego ryzyka.
 3. Personel pracowni hemodynamicznych powinien być poinformowany o tym, które pracownie w województwie są dedykowane we współpracy ze szpitalami jednoimiennymi do leczenia OZW u pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2.
 4. Personel pracowni powinien być regularnie szkolony z procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz postępowania po ekspozycji.
 5. Organizacja leczenia OZW u chorych z COVID19 w Polsce:
  W każdym województwie istnieją ośrodki dedykowane do leczenia pacjentów z infekcją COVID 19 oraz OZW. Konsultanci wojewódzcy oraz wojewodowie rozesłali taką listę do wszystkich szpitali w Polsce. Zarząd AISN czyni starania aby wkrótce zamieścić taką listę na naszej stronie internetowej wraz z danymi kontaktowymi. Ważnym jest aby podkreślić, iż nie można dopuścić, aby z powodu pandemii SARS-Cov-2 doszło do wzrostu śmiertelności związanej z zawałem serca. Pacjent z OZW i potwierdzonym SARS-Cov-2 powinien być leczony w szpitalu jednoimiennym. Ośrodek jednoimienny jest zobowiązany przyjąć takiego chorego i leczyć go zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Zwracamy uwagę na sugerowane w stanowisku SCAI/ACC różnice w podejściu do chorych z STEMI i NSTEMI. Pozwalamy sobie przesłać przykładowe procedury postępowania dla szpitali COVID jednoimiennych oraz ośrodków kardiologii nie będących ośrodkami jednoimiennymi.
 6. Kluczową rolę w procedurach interwencyjnych odgrywa bezpieczeństwo personelu wykonującego zabiegi zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego ds. Chorób zakaźnych Opis zalecanego ubioru oraz zasady właściwego przygotowania do zabiegu, a także co bardzo istotne właściwego zdejmowania ochrony po zabiegu (przedstawiamy w załącznikach).
 7. Dalsza hospitalizacja pacjentów: pacjenci zweryfikowani jako SARS-Cov-2(+) powinni być leczeni w dedykowanych do tego oddziałach, zgodnie z wewnętrznymi procedurami szpitali jednoimiennych.
 8. Wszyscy pozostali chorzy, w tym pacjenci z kwarantanny (niezweryfikowani jako SARS-Cov-2 pozytywny), powinni być leczeni z zachowaniem zasad prewencji, które również są opisane w naszych propozycjach. Możliwe jest przekazanie takiego chorego do ośrodka jednoimiennego, choć nie ma on obowiązku przyjęcia takiego chorego.
 9. W niektórych województwach mogą być odrębne ustalenia dotyczące powyższych ustaleń, szczególnie punktu 8.

W imieniu Zarządu AISN:
Wojciech Wojakowski
Stanisław Bartuś
Marek Grygier

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt