W seminariach organizowanym w ramach cyklu seminariów pod nazwą „5 on-line trainings for intervention cardiologists by the ASIN Scientific Society”

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w seminariach on – line organizowanych pod nazwą „5 on-line trainings for intervention cardiologists by the ASIN Scientific Society” („Seminarium” a łącznie „Cykl seminariów”), organizowanych w terminach: 22.09.2020, 06.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020 oraz 24.11.2020 na podstronie internetowej www.aisn.pl („Strona internetowa”).

1.2. Organizatorem Cyklu seminariów jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A lok. 12, NIP: 954-21-39-638 („PTK”).

1.3. Organizatorem Wykonawczym Cyklu seminariów jest: – Konrad Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wójcik Konrad 3KStudio z siedzibą w Drzewicy, ul. Zdrojowa 19A, 26-340 Drzewica, NIP 799-170-74-30 („Organizator Wykonawczy”).

1.4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników danego Seminarium lub Cyklu seminariów i jest udostępniany uczestnikom na Stronie internetowej.

1.5. Cykl seminariów jest skierowany w szczególności do a) osób związanych zawodowo z tematyką Cyklu seminariów b) osób zainteresowanych tematyką danego Seminarium lub Cyklu seminariów c) wykładowców d) osób prowadzących Seminarium.

1.6. W ramach Cyklu seminariów odbywać się będą Seminaria o charakterze naukowo-dydaktycznym przeznaczone wyłącznie dla uczestników, o których mowa w pkt. 1.5 Regulaminu.

§2 Zasady uczestnictwa

2.1. Dostęp do wszystkich Seminariów będzie dla wszystkich uczestników bezpłatny. Warunkiem udziału w Seminarium jest wypełnienie na stronie internetowej www.aisn.pl zgłoszenia z podaniem w nim następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, a następnie po otrzymaniu od Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej link do Seminarium

2.2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Seminarium w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Seminarium oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych uczestników lub uzasadnione interesy Organizatora Wykonawczego, PTK lub innych uczestników.

2.8. Zastrzega się prawo do zmiany wykładowców bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek roszczeń.

§3 Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje uczestników danego Seminarium związane z danym Seminarium powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

3.2. Reklamacje uczestników Seminarium mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia danego Seminarium.

3.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§4 Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w Seminarium, dotyczących uczestników jest PTK.

4.2. Dane osobowe uczestników Cyklu seminariów będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem. Administrator nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych uczestników Seminarium innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika danego Seminarium traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów wskazanych w Klauzuli Informacyjnej znajdującej się na stronie www.aisn.pl pod zgłoszeniem oraz stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§5. Warunki techniczne
Uczestniczenie w Seminarium możliwe jest, gdy uczestnik dysponuje łącznie:

1. Urządzeniami typu komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem do Internetu. Przy czym Organizator Wykonawczy zastrzega brak specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon.

  1. Zaktualizowanym systemem operacyjnym.
  2. Przeglądarką Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w wersjach aktualnych na

dzień uczestniczenia w Seminarium.

4. Włączonymi funkcjami Audio/Video i włączonymi mechanizmami zapisywania tzw. cookies przez przeglądarkę.

§6. Odpowiedzialność
6.1. Organizator Wykonawczy lub Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika,
b) brak spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z udziału w Seminarium,

2

c) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez uczestnika, które spowodowane zostały na skutek: działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator Wykonawczy nie miał wpływu, zmianę terminu Seminarium bądź jego odwołanie z powodu siły wyższej.

§ 7. Własność intelektualna

7.1. Tytuł i program zarówno poszczególnych Seminariów jak i Cyklu seminariów, w tym podstrona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video oraz prezentacje wykorzystywane w związku z Cyklem seminarium przysługują PTK i są prawnie chronione.

7.2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody podmiotu lub osoby będącej właścicielem praw. Kopiowanie materiałów z Seminarium lub nagrywanie Seminarium, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8 Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Seminarium będą rozstrzygane w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi (konsumentami) – przez sąd właściwy zgodnie z przepisami z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 101 ze zm.).

8.2. Przesłanie zgłoszenia, a następnie uczestniczenie w Seminarium oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a PTK lub Organizatorem Wykonawczym.

8.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 8.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie internetowej.