Regulamin Grantów Postępy w Kardiologii Interwencyjnej

Regulamin Grantów AISN PTK na pokrycie opłaty publikacji artykułu w czasopiśmie: "Postępy w Kardiologii Interwencyjnej"

 
1. Definicja
1.1 AISN wprowadza 10 grantów na pokrycie opłaty wydawniczej w Postępach w Kardiologii Interwencyjnej – Advances in Interventional Cardiology. Inicjatywa ma na celu zachęcenie i ułatwienie młodym polskim naukowcom (do 35 roku życia) publikacji swoich badań z zakresu kardiologii interwencyjnej w recenzowanym piśmie, które jest jednocześnie oficjalnym czasopismem AISN, indeksowanym w PubMed (ostatni IF za rok 2021 = 1.426).
2. Warunki przyznania
2.1 W celu uzyskania grantu na pokrycie opłaty wydawniczej wymagane jest potwierdzenie zakończenia procesu recenzji i przyjęcia pracy do druku w Postępach w Kardiologii Interwencyjnej.  
2.2 Wiek do 35 lat w momencie składania wniosku.
2.3 Aplikuje pierwszy lub korespondujący autor, który jest jednocześnie członkiem PTK i AISN od co najmniej 6 miesięcy.
2.4 Grant może być przyznany na publikację każdego typu pracy: oryginalna pełnotekstowa, review, short communication, images in cardiology czy list do redakcji.
3. Wymagane dokumenty
3.1 Wypełniony wniosek o grant.
3.2 Potwierdzenie przyjęcia artykułu do publikacji w Postępach w Kardiologii Interwencyjnej (wystarcza potwierdzenie otrzymane pocztą elektroniczną od Redakcji Postępów).
3.3 Zaświadczenie o członkostwie w PTK i AISN.
3.4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3.5 Dokumenty należy przesłać na adres mailowy biuroaisn@ptkardio.pl
4. Rozliczenie
4.1 Wymagane jest przesłanie pdf opublikowanej pracy na adres mailowy biuroaisn@ptkardio.pl
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt