Regulamin Grantu AISN PTK na pokrycie opłaty wydawniczej

Regulamin

 1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznawania przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2 Grantu na pokrycie opłaty wydawniczej („Grant”).
 2. Grant jest formą indywidualnego wsparcia młodych polskich naukowców (do 40 roku życia), którzy chcą opublikować wyniki swoich badań z zakresu kardiologii interwencyjnej w recenzowanym piśmie naukowym wydawanym w Polsce, które swoją tematyka obejmuje zakres kardiologii interwencyjnej.
 3. Wnioski o Grant mogą̨ składać członkowie AISN PTK, którzy na dzień składania wniosku nie mają zaległości w płatnościach składek członkowskich na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) i mają zapłacone składki członkowskie co najmniej za pełny ostatni rok, a także posiadają ważny Certyfikat Diagnosty lub Operatora AISN PTK, za wyłączeniem osób, które nie rozliczyły grantów przyznanych wcześniej przez PTK lub AISN PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych lub sprzętowych, nawet jeśli są członkami PTK.
 4. Wnioskodawcą o Grant może być pierwszy Autor lub Autor korespondujący danej publikacji, która została zakwalifikowana do druku w Postępach Kardiologii Interwencyjnej, Kardiologii Polskiej i Cardiology Journal.
 5. Grantobiorca nie może przenieść swoich praw do Grantu na osoby trzecie.
 6. PTK nie nabywa żadnych praw do publikacji wspartej Grantem.
 7. Grant może być przyznany na pokrycie kosztów publikacji każdego typu pracy: oryginalna pełnotekstowa, review, short communication oraz images in cardiology.
 8. Zarząd AISN PTK ustala, że AISN PTK w każdym roku kalendarzowym przeznacza środki pieniężne na przyznanie 10 Grantów dla 10 wnioskodawców, którzy spełniają wymogi regulaminu oraz prawidłowo złożyli wnioski o Grant. Zarząd AISN PTK ustala na ostatnim posiedzeniu Zarządu AISN PTK w danym roku kwotę przeznaczoną na Granty w roku następnym.
 9. Wnioski o Grant należy składać w formie pisemnej oraz elektronicznej, przy czym wnioski mogą być składane tylko zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu na adresy: w formie elektronicznej na adres email: biuroaisn@ptkardio.pl a w formie pisemnej powinny być przesłane na adres biura AISN PTK: ul. Tadeusza Kościuszki 43, 30-114 Kraków.
 10. Do wniosku o Grant należy dołączyć potwierdzenie akceptacji artykułu/pracy (kopia wiadomości e-mail jest wystarczająca).
 11. We wniosku o Grant, wnioskodawca określa podmiot wydawniczy oraz kwotę opłaty wydawniczej w złotych polskich wg kursu dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej akceptację artykułu/pracy (jeśli wartość opłaty wydawniczej podana jest w walucie obcej).
 12. Praca do publikacji, za którą przyznawany jest Grant musi być wykonana w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 13. Przyznanie Grantu odbywa się po weryfikacji prawidłowości złożonego wniosku o Grant i spełnienia warunków przewidzianych Regulaminem. Decyzja o przyznaniu Grantu podejmowana jest przez Komisję w składzie: Przewodniczący Zarządu AISN PTK, Przewodniczący Komisji ds. Grantów Zarządu AISN PTK i Skarbnika AISN PTK („Komisja”) w drodze głosowania (zwykłą większością głosów). Komisja przy głosowaniu ocenia zakres tematu publikacji objętej wnioskiem o Grant i jej bezpośredni związek z kardiologią interwencyjną a także udział polskich ośrodków w przygotowaniu publikacji. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania Grantu jest przekazywana Wnioskodawcy w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od przyznania Grantu, a zbiorczą informację o przyznanych w roku kalendarzowym Grantach Zarząd AISN PTK umieszcza na stronie internetowej AISN PTK do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 14. Reklamacje dotyczące postępowania w ramach Regulaminu czy poszczególnych czynności można składać do Komisji, w formie elektronicznej lub w pisemnej na adresy wskazane w punkcie 9 Regulaminu w terminie do 14 dni od daty uzyskania informacji o odmowie lub przyznaniu Grantu. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 15. Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 16. Wnioskodawca zobowiązuje się powiadomić osoby trzecie, których dane podał we wniosku o Grant, o fakcie udostępnienia ich danych PTK w celu rozpatrzenia wniosku o Grant. Dodatkowo wnioskodawca przekaże tym osobom klauzulę informacyjną PTK zawartą w punktach 18 -28 Regulaminu.
 17. Wartość finansowa Grantu, w zależności od przyznanej kwoty jest opodatkowana zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT albo zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 18. Administratorem danych osobowych wnioskodawców i osób wymienionych we wniosku o Grant („Dane”) PTK z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2. PTK powołało IOD, z którym skontaktować się można pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
 19. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o Grant oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących przyznania Grantu, a w przypadku przyznania Grantu również w celu jego rozliczenia i opublikowania listy laureatów.
 20. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), gdzie art. 6 ust. 1 pkt c) określa cel jakim jest wypełnienie obowiązku prawnego polegającego na prawidłowym rozliczeniu księgowo-podatkowym udzielonego Grantu finansowego, a art. 6 ust.1 pkt f) określa cel jakim jest prawnie uzasadniony interes PTK polegający na przetwarzaniu Danych na potrzeby przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o Grant, w tym wyłonienia zwycięzcy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Dane laureata Grantu publikowane są zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem PTK, którym jest transparentność prowadzenia i rozliczenia konkursów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 21. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celu, w przypadku rozliczeń finansowych jest to zwykle 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpił wydatek, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych (zwyczajowo 6 lat). Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
 22. Podanie Danych jest warunkiem rozpatrzenia i przyznania Grantu. Odmowa podania Danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o Grant i przyznanie Grantu.
 23. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
 24. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 25. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych.
 27. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 28. Żądania, o których mowa punktach 26 i 27 Regulaminu winny zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt