Nagroda Naukowa AISN PTK za najlepszą publikację

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przyznawania przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2 Grantu Naukowego AISN PTK („Grant”).
 2. Grant jest formą indywidualnego wyróżnienia autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w poprzednim roku kalendarzowym, w zakresie kardiologii interwencyjnej.
 3. Grant może być przyznany wyłącznie członkowi AISN PTK, który na dzień wpływu wniosku o Grant nie przekroczył 45 roku życia (licząc od daty urodzin), nie ma zaległości w płatnościach składek członkowskich na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) i ma zapłacone składki członkowskie co najmniej za pełny ostatni rok, za wyłączeniem osób, które nie rozliczyły grantów przyznanych wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych), a także posiada aktualny Certyfikat Diagnosty lub Operatora AISN. Grant nie może być przyznany pracownikowi firm farmaceutycznej lub sprzętowej, nawet jeśli spełnia inne warunki przewidziane Regulaminem.
 4. Wnioski o Grant należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym wnioski mogą być składane tylko zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu na adresy: w formie elektronicznej na adres email:biuroaisn@ptkardio.pl a w formie pisemnej powinny być przesłane na adres biura AISN PTK: ul. Tadeusza Kościuszki 43, 30-114 Kraków, w terminie do dnia 1 września każdego roku (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej).
 5. Grant przyznawany jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana drukiem w czasopiśmie z najwyższym współczynniku oddziaływania (IF, impact factor) w roku poprzedzającym przyznanie Grantu. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji dwóch lub więcej prac Grant zostanie podzielony równo pomiędzy autorów tych publikacji. Ponadto, w przypadku, gdy w pracy występuje dwóch równorzędnych pierwszych autorów Grant zostanie podzielony równo pomiędzy nich.
 6. Publikacja, za którą przyznawany jest Grant musi być pracą oryginalną badawczą wykonaną w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 7. Publikacja za którą przyznawany jest Grant, nie może być zgłoszona do innej nagrody PTK.
 8. Oficjalne wręczenie Grantu będzie się odbywać w trakcie trwania dorocznego Kongresu PTK w trakcie sesji AISN PTK.
 9. Decyzje w przedmiocie przyznania Grantu będą ogłaszane co roku w pierwszym dniu dorocznego Kongresu PTK w trakcie sesji AISN PTK i na stronie internetowej AISN i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN przed kongresem PTK.
 10. Wysokość Grantu będzie ustalana corocznie przez Zarząd AISN w drodze Uchwały Zarządu AISN PTK podjętej w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 1. O wyborze laureata, decyduje Komisja w składzie: Przewodniczący AISN PTK, Przewodniczący Komisji Grantów Zarządu AISN PTK, Poprzedni Przewodniczący Zarządu AISN PTK, Przewodniczący Elekt Zarządu AISN PTK („Komisja”).
 2. Spośród kandydatów do Grantu, którzy spełniają wszystkie warunki Regulaminu Komisja biorąc pod uwagę współczynnik oddziaływania (IF, impact factor) zgłoszonej publikacji wyłoni osobę, która według Komisji jest najlepszym kandydatem do uzyskania Grantu. Komisja wyłania osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Po wyłonieniu przez Komisję najlepszego kandydata zgodnie z punktem poprzednim – Komisja przedstawia tę kandydaturę Zarządowi AISN PTK celem zatwierdzenia wyboru i podjęcia decyzji o przyznaniu tej osobie Grantu w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. W przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek jak brak związku pracy z tematyką kardiologii inwazyjnej, Zarząd AISN może odrzucić wybór Komisji. W takiej sytuacji, Zarząd AISN sporządza uzasadnienie swojej decyzji a Komisja spośród pozostałych kandydatów ponawia wyłonienie kolejnego najlepszego kandydata zgodnie z punktem poprzedzającym i stosuje procedurę przewidzianą w niniejszym punkcie Regulaminu.
 3. Grant zostanie przekazany przez PTK przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę. Grant stanowi łącznie:
  1. nagroda główna – kwota pieniężna;
  2. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% kwoty nagrody głównej, wskazanej w punkcie poprzedzającym, przy czym grantobiorca Grantu, upoważnia PTK do potrącenia z wartości otrzymanego Grantu kwoty odpowiadającej dodatkowej nagrodzie pieniężnej wskazanej w niniejszym punkcie i przeznaczenia jej na uiszczenie należnego od Grantu zryczałtowanego podatku dochodowego.
 4. Grantobiorca nie może przenieść swoich praw do Grantu na osoby trzecie.
 5. Wnioskodawca zobowiązuje się powiadomić osoby trzecie, których dane podał we wniosku o Grant, o fakcie udostępnienia ich danych PTK w celu rozpatrzenia wniosku o Grant. Dodatkowo wnioskodawca przekaże tym osobom klauzulę informacyjną PTK zawartą w punktach 17 – 27 Regulaminu.
 6. Administratorem danych osobowych wnioskodawców i osób wymienionych we wniosku o Grant („Dane”) jest PTK z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2. PTK powołało IOD, z którym skontaktować się można pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl.
 7. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o Grant oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących przyznania Grantu, a w przypadku przyznania Grantu również w celu jego rozliczenia i opublikowania listy laureatów.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), gdzie art. 6 ust. 1 pkt c) określa cel jakim jest wypełnienie obowiązku prawnego polegającego na prawidłowym rozliczeniu księgowo-podatkowym udzielonego Grantu finansowego, a art. 6 ust.1 pkt f) określa cel jakim jest prawnie uzasadniony interes PTK polegający na przetwarzaniu Danych na potrzeby przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o Grant, w tym wyłonienia zwycięzcy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Dane laureata Grantu publikowane są zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem PTK, którym jest transparentność prowadzenia i rozliczenia konkursów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 9. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celu, w przypadku rozliczeń finansowych jest to zwykle 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpił wydatek, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych (zwyczajowo 6 lat). Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
 10. Podanie Danych jest warunkiem rozpatrzenia i przyznania Grantu. Odmowa podania Danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o Grant i przyznanie Grantu.
 11. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
 12. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 13. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych.
 15. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 16. Żądania, o których mowa punktach 25 i 26 Regulaminu winny zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl/
 17. Reklamacje dotyczące postępowania w ramach Regulaminu czy poszczególnych czynności można składać do Komisji w formie elektronicznej lub w pisemnej na adresy wskazane w punkcie 4 Regulaminu w terminie do 14 dni od daty umieszczenia informacji przyznaniu Grantu wskazanej w punkcie 9 Regulaminu.
 18. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 19. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 20. Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin. 

Laureaci z lat poprzednich:

Rok Laureat Nagrodzona praca
2022 dr n. med. Tomasz Tokarek "Comparison of safety and effectiveness between the right and left radial artery approach in percutaneous coronary intervention" Revista Española de Cardiología 2022 (IF: 5.9).
2021 dr hab. n. med. Wojciech Wańha "Long-Term Outcomes Following Drug-Eluting Balloons Versus Thin-Strut Drug-Eluting Stents for Treatment of In-Stent Restenosis (DEB-Dragon-Registry)" Circulation: Cardiovascular Interventions, 2021 Sep;14(9) (IF za rok 2021: 7,514)
2020 dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak “Impact of chronic obstructive pulmonary disease and dyspnoea on clinical outcomes in ticagrelor treated patients undergoing percutaneous coronary intervention in the randomized GLOBAL LEADERS trial” European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy, 2020 Jul 1;6(4):222-230 (IF za rok 2020 6,62)
2019 dr n. med. Tomasz Tokarek "Radial Approach Expertise and Clinical Outcomes of Percutanous Coronary Interventions Performed Using Femoral Approach” Journal of Clinical Medicine 2019 Sep; 8(9): 1484. (IF za rok 2019 3.303)
2018 dr med. Radosław Pracoń "Device thrombosis after percutaneous left atrial appendage occlusionis related to patient and procedural characteristics but not to duration of postimplantation dual antiplatelet therapy." Circulation Cardiovascular Interventions 2018; 11 (IF za rok 2018 6.060)
2017 dr hab. Zbigniew Siudak lek. Tomasz Tokarek "Reduced periprocedural mortality and bleeding rates of radial approach in ST-segment elevation myocardial infarction. Propensity score analysis of data from the ORPKI Polish National Registry.” EuroIntervention 2017;13:843-850. (IF za rok 2017 4.417)
Pliki do pobrania

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt