• AISN
 • >
 • Nauka i granty
 • >
 • Granty
 • >
 • Regulamin Nagrody AISN PTK im. Emila Płowieckiego za najciekawszy zabieg – ufundowanej przez firmę Balton

Regulamin Nagrody AISN PTK im. Emila Płowieckiego za najciekawszy zabieg – ufundowanej przez firmę Balton

Statuetka-2022
Zdjęcie Emil Płowiecki

 1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu naukowego na najciekawszy zabieg w zakresie kardiologii interwencyjnej („Konkurs”) organizowanego przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
 2. Nagrodą w Konkursie – im. Emila Płowieckiego – ufundowaną przez Balton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , jest:
  1. kwota pieniężna w wysokości 15.000,00 zł („Nagroda”) oraz
  2. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% kwoty Nagrody, wskazanej w punkcie poprzedzającym, przy czym Zwycięzca Nagrody, upoważnia PTK do potrącenia z wartości otrzymanej Nagrody kwoty odpowiadającej dodatkowej nagrodzie pieniężnej wskazanej w niniejszym punkcie i przeznaczenia jej na uiszczenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego
 3. Nagroda przyznawana jest pierwszemu i ostatniemu autorowi opisu zabiegu w formie opisu przypadku (“case report”, “clinical vigniette”, “cardiovascular flashlight”, ect.), który został opublikowany drukiem w czasopiśmie z IF (impact factor) w danym roku kalendarzowym.  Nagroda zostanie przydzielona na podstawie głosowania członków Kapituły Konkursu (komisja konkursowa) zwykłą większością głosów. 
 4. Opis przypadku, za który przyznawana jest Nagroda musi dotyczyć zabiegu wykonanego w polskim ośrodku.
 5. O przyznanie Nagrody może ubiegać się każdy członek AISN PTK bez kryterium wiekowego. 
 6. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać: a) autorzy prac pretendujących do Nagrody; b) kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badania naukowe kandydaci do nagrody; c) towarzystwa naukowe.
 7. Przypadki należy zgłaszać do Zarządu AISN do 1 maja danego roku drogą mailową (biuroAISN@ptkardio.pl) załączając wniosek i pdf publikacji wraz z informacją o IF pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 8. Oficjalne wręczenie Nagrody odbędzie się w trakcie Zabrzańskich Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej.
 9. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej AISN PTK i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN PTK.
 10. Nagroda będzie przekazana zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na rachunek bankowy wskazany AISN PTK przez zwycięzcę. Zwycięzcy Konkursu nie mogą bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią prawa do nagrody przyznanej w ramach Konkursu. W przypadku nieprzyjęcia Nagrody przez zwycięzców Konkursu, a także w przypadku gdyby podane dane okazały się nieprawdziwe lub nieprawidłowe – prawo zwycięzcy do Nagrody wygasa.
 11. Laureaci Nagrody nie mogą przenieść swoich praw do Nagrody na osoby trzecie.
 12. Reklamacje dotyczące postępowania w ramach Regulaminu czy poszczególnych czynności można składać do Kapituły Konkursu w formie elektronicznej na adres mail wskazany w punkcie 8 Regulaminu w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu. Decyzja Kapituły Konkursu w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 13. Poprzez złożenie wniosku o udział w Konkursie i Nagrodę, wnioskodawcy akceptują Regulamin. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 14. Wnioskodawcy zobowiązują się powiadomić osoby trzecie, których dane podano we wniosku o udział w Konkursie i Nagrodę, o fakcie udostępnienia ich danych PTK w celu rozpatrzenia udziału w Konkursie. Dodatkowo wnioskodawcy przekażą tym osobom klauzulę informacyjną PTK zawartą w punktach 16 -26 Regulaminu.
 15. Administratorem danych osobowych wnioskodawców i osób wymienionych we wniosku w Konkursie („Dane”) jest PTK z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2. PTK powołało IOD, z którym skontaktować się można pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
 16. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących Konkursu lub przyznania Nagrody, a w przypadku przyznania Nagrody również w celu jej rozliczenia i opublikowania listy laureatów.
 17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), gdzie art. 6 ust. 1 pkt c) określa cel jakim jest wypełnienie obowiązku prawnego polegającego na prawidłowym rozliczeniu księgowo-podatkowym udzielonej Nagrody finansowej, a art. 6 ust.1 pkt f) określa cel jakim jest prawnie uzasadniony interes PTK polegający na przetwarzaniu Danych na potrzeby przeprowadzenia procedury Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Dane laureata Nagrody publikowane są zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem PTK, którym jest transparentność prowadzenia i rozliczenia konkursów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 18. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celu, w przypadku rozliczeń finansowych jest to zwykle 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpił wydatek, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych (zwyczajowo 6 lat). Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
 19. Podanie Danych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o udział w Konkursie lub przyznania Nagrody.
 20. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
 21. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 22. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych.
 24. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 25. Żądania, o których mowa punktach 23 i 24 Regulaminu winny zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl


Kapituła Nagrody: dr hab. med. Michał Hawranek (Przewodniczący AISN PTK), prof. Zenon Huczek (Przewodniczący-Elekt AISN PTK), prof.  Marek Grygier (Przewodniczący 
Ustępujący  AISN PTK),  prof. Mariusz Gąsior, prof. Andrzej Lekston, prof. Tomasz Pawłowski, prof. Wojciech Wojakowski.

Emil Płowiecki był wizjonerem, pasjonatem i nietuzinkowym  przedsiębiorcą. To wielki przyjaciel środowiska naukowo-medycznego, który potrafił uważnie słuchać i starał się wspierać przełomowe pomysły. We współpracy z praktykami medycyny rozwijał innowacje pomagające lekarzom w ich misji ratowania zdrowia i życia pacjentów. Szczególnie interesowała go kardiologia interwencyjna.

Dzięki jego niezwykłej intuicji biznesowej, odwadze w podejmowaniu wyzwań i otwartości na nowe inicjatywy, firma Balton, której był współtwórcą, osiągnęła spektakularny sukces na skalę międzynarodową.

Rodzina postanowiła kontynuować misję Prezesa Płowieckiego i nadal wspierać środowisko naukowe oraz innowacyjnego ducha w medycynie, fundując nagrodę, której laureatów wybiera Kapituła Nagrody we współpracy z AISN

Rok Laureat Nagrodzona praca
2022 prof. Piotr Buszman "6-Month Evaluation of a Transcatheter Aortic Valve (Myval) in a Novel Ovine, Supra-Aortic Banding Model” JACC: Basic to Translational Science 2022 May 11;7(5):486-495. (IF za rok 2022: 9,531)"
2021 dr n. med. Kajetan Grodecki "Non-calcific aortic tissue quantified from computed tomography angiography improves diagnosis and prognostication of patients referred for transcatheter aortic valve implantation"European Heart Journal Cardiovascular Imaging 2021 May 10;22(6):626-635 (IF za rok 2021: 6,875)
2020 dr hab. n. med. Jacek Bil, prof. CMKP "Revisiting the use of the provocative acetylcholine test in patients with chest pain and nonobstructive coronary arteries: A five-year follow-up of the AChPOL registry, with special focus on patients with MINOCA (IF za rok 2020: 5,41)"
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt