Regulamin Grantów Wyjazdowych AISN PTK

Regulamin przyznawania i rozliczania delegacji na wyjazdy zagraniczne celem czynnego uczestnictwa w kongresach międzynarodowych

1. Definicja

1.1 Dofinansowanie wyjazdu zagranicznego, zwane dalej delegacją PTK, ma na celu umożliwienie czynnego uczestnictwa w kongresie międzynarodowym osobie, będącej pierwszym autorem pracy przyjętej do przedstawienia w formie ustnej lub plakatowej na jednym ze zjazdów ujętych na tzw. głównej liście grantowej PTK lub kongresie wytypowanym przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Przyznane fundusze stanowią zwrot kosztów delegacji służbowej i muszą być rozliczone w oparciu o szczegółowo przedstawione zasady.

2. Warunki przyznania dofinansowania

2.1. Liczba grantów wyjazdowych Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK ustalana jest corocznie przez Zarząd Asocjacji w oparciu o aktualne możliwości finansowe i przedstawiana do akceptacji Zarządu Głównego PTK.

2.2. W przypadku, gdy liczba grantów w danym roku wynosi ≤5, to wszystkie granty przeznaczane są na finansowanie zjazdów z Głównej listy grantowej PTK (pkt. 3.1).

2.3. W przypadku, gdy liczba grantów w danym roku wynosi >5, to minimum 5 z nich przeznaczane jest na finansowanie zjazdów z Głównej listy grantowej PTK (pkt. 3.1) a pozostałe na finansowanie zjazdów z Listy grantowej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

2.4. Osoba ubiegająca się o grant w momencie składania wniosku NIE może mieć przekroczonych 35 lat.

2.5. Osoba ubiegająca się o delegację PTK musi być członkiem PTK oraz AISN PTK przez okres nie krótszy niż 1 rok oraz nie zalega z opłaceniem składek rocznych.

2.6. Ośrodek, z którego pochodzi autor znajduje się w Polsce i jest wymieniony w abstrakcie (może być wymieniony razem z ośrodkami zagranicznymi).

2.7. Praca przyjęta do przedstawienia nie była do tej pory prezentowana na żadnym zjeździe ujętym na głównej liście grantów lub liście podanej przez Asocjację.

2.8. Praca przyjęta do przedstawienia musi dotyczyć zagadnień związanych z kardiologią interwencyjną.

2.9. W okresie jednego roku kalendarzowego jeden autor może otrzymać dofinansowanie tylko na 1 wyjazd.

2.10. Ubiegający się o delegację nie zalega z rozliczeniem finansowym przyznanych wcześniej przez PTK i AISN PTK funduszy i grantów wyjazdowych.

3. Główna lista grantowa PTK.

3.1  Główna lista grantowa PTK i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK obejmuje następujące zjazdy:

Annual Scientific Session of American Heart Association
Annual Scientific Session of American College of Cardiology
Congress of European Society of Cardiology

3.2  W jednym roku kandydat może ubiegać się o sponsorowanie udziału w jednym zjeździe europejskim lub jednym odbywającym się w Stanach Zjednoczonych.

3.3.  Wyjazd na zjazd objęty główną listą grantową finansowany jest z funduszy Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

3.4.  Zaliczka przyznawana jest po złożeniu podania do Komisji Grantów PTK i zatwierdzeniu przez Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, a następnie przez Zarząd Główny PTK.

3.5.  Akceptacja Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oznacza uzyskanie 3 pozytywnych głosów Członków Zarządu, w tym Przewodniczącego(ej) Asocjacji.

3.6.  Wysokość zaliczki na poszczególne zjazdy określana jest corocznie przez ZG PTK.

4. Lista grantowa Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

4.1.  Lista grantowa Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych obejmuje następujące zjazdy:

 • EuroPCR
 • TCT

4.2.  Wyjazdy na zjazdy objęte listą grantową Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK finansowane są z funduszy zgromadzonych przez Asocjację na własnym koncie lub subkoncie PTK.

4.4.  Zaliczka przyznawana jest wówczas po złożeniu podania do Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK i rozliczana jest wg ogólnych zasad podanych wyżej (patrz punkt 2. Warunki przyznania dofinansowania) oraz niżej (patrz punkt 5. Zasady składania podań o przyznanie zaliczki).

4.5.  Skarbnik Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK przekazuje corocznie informacje o liczbie i wysokości przyznanych grantów do Komisji Grantów PTK.

5. Wymagane dokumenty.

5.1.  Celem otrzymania zaliczki należy złożyć podanie do Komisji Grantów PTK (w przypadku zjazdów z Głównej listy grantowej) lub Zarządu Asocjacji (w przypadku zjazdów z listy grantowej Asocjacji), uzupełnione o następujące dokumenty:

 • kopia przyjętej pracy
 • kopia potwierdzająca przyjęcie pracy do przedstawienia na zjeździe
 • aktualne zaświadczenie o członkostwie PTK i AISN PTK
 • prośba o finansowanie wyjazdu zagranicznego ze środków Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.
6. Przyznanie zaliczki przez Komisję Grantów PTK.

6.1.  Przyznanie zaliczki na zjazd z głównej listy grantowej następuje po stwierdzeniu przez Komisję Grantów spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów oraz po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

6.2.  Przyznane fundusze (zaliczka na poczet wydatków związanych z wyjazdem służbowym) są przelewane na konto podane przez wnioskodawcę.

7. Przyznanie zaliczki przez Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

7.1.  Przyznanie zaliczki na zjazd z Listy grantowej Asocjacji następuje po stwierdzeniu przez Zarząd Asocjacji spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów.

7.2.  Przyznane fundusze (zaliczka na poczet wydatków związanych z wyjazdem służbowym) są przelewane na konto podane przez wnioskodawcę.

8. Rozliczenie zaliczki, jako zwrotu kosztów delegacji służbowej.

8.1.  Przyznane fundusze rozliczane są na podstawie przedstawionych oryginalnych rachunków związanych bezpośrednio z udziałem w zjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wielkość przyznanego grantu nie upoważnia do ubiegania się o zwrot dodatkowych kosztów.

8.2.  W rozliczeniu uwzględniane będą:

 • koszty podróży (w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją i autokarem – koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie, w przepadku podróży samochodem – koszty paliwa)
 • koszty zakwaterowania, zgodnie z obowiązującym na poszczególne kraje limitem (wg Monitora Polskiego nr 56)
 • koszty rejestracji w tych przypadkach, gdy organizatorzy nie zwalniają z opłaty rejestracyjnej pierwszych autorów przyjętych do przedstawienia prac.

8.3.   Rozliczenie zaliczki ma być przesłane do głównej księgowej/księgowego PTK (główna lista grantów) lub do skarbnika Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (lista grantów Sekcji) w terminie do 1 miesiąca (31 dni) od zakończenia zjazdu.

9. Zobowiązania

9.1. Obowiązkiem osoby, która otrzymała grant wyjazdowy Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) jest wysłanie pracy do druku w ciągu 3 miesięcy od jej wygłoszenia. Przyjęcie pracy do druku jest warunkiem ubiegania się o kolejny grant.

9.2. Rezygnacja z grantu po jego przyznaniu (bez udokumentowania przyczyny losowej) będzie oznaczała, że przez okres 2 lat dana osoba nie będzie mogła ubiegać się o grant wyjazdowy AISN.

Wymagane dokumenty dla uzyskania Grantu wyjazdowego AISN PTK

 • kopia przyjętej pracy,
 • kopia potwierdzająca przyjęcie pracy do przedstawienia na zjeździe,
 • aktualne zaświadczenie o członkostwie AISN PTK,
 • prośba o finansowanie wyjazdu zagranicznego ze środków AISN PTK.
  Komplet dokumentów należy wysłać na adres mailowy: biuroaisn@ptkardio.pl

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt