Regulamin Grantu Naukowego AISN PTK 2020 we współpracy z firmą Abbott Medical

 1. Grant Naukowy Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) we współpracy z firmą Abbott Medical Sp. z o.o. 2020, zwany dalej „Grantem”, przeznaczony jest na finansowanie projektu badawczego poświęconego mikrokrążeniu.
 2. Podania o finansowanie Grantu mogą składać członkowie AISN PTK z co najmniej rocznym stażem członkowskim będący jednocześnie członkami European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (bez względu na okres członkostwa), posiadający stopień doktora nauk medycznych, którzy w momencie składania aplikacji nie ukończyli 40 roku życia.
 3. O finansowanie projektów nie mogą ubiegać się osoby, które nie rozliczyły grantu przyznawanego wcześniej przez PTK (dotyczy również grantów wyjazdowych). O Grant nie mogą się również ubiegać pracownicy firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 4. Kandydaci zgłaszają̨ swoje aplikacje w formie pisemnej oraz elektronicznej:
  • aplikacje przyjmowane są TYLKO w formacie dołączonym w załączniku – załącznik 1,
  • oświadczenie kierownika ośrodka o formalnych i technicznych możliwościach realizacji Grantu w kierowanej przez niego jednostce (dostęp do pracowni, sprzętu),
  • osoby dokumentujące rozliczenie wcześniej otrzymanych grantów wyjazdowych dołączają dokumenty zgodnie z uwagami w punkcie 17 załącznika 1,
  • wnioski należy przesłać w formie elektronicznej i pisemnej w terminie do dnia 31 października 2020 (liczy się termin dotarcia wniosku w formie elektronicznej) na adres: biuroaisn@ptkardio.pl
  • wnioski w formie pisemnej powinny być przesłane na adres biura AISN PTK: T. Kościuszki 43, 30-114 Kraków
 5. Wybór laureata/ki:
  • Komisja (w składzie Prezes PTK, Przewodniczący AISN PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK, Przewodniczący oraz członkowie Komisji Grantów i Stypendiów Naukowych Zarządu AISN PTK) dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac oceniając kompletność aplikacji zgodnie z niniejszym regulaminem, a następnie przekaże projekty spełniające wymagane kryteria formalne do recenzji ekspertom wybranym przez Komisję w terminie do 15 listopada 2020.
  • Każdy z projektów badawczych będzie recenzowany przez minimum dwóch recenzentów.
  • Recenzenci przekażą Komisji opinie dotyczące projektów badawczych do 5 grudnia 2020.
  • Po zapoznaniu się̨ z opiniami recenzentów, w terminie do 10 grudnia 2020, Komisja wyłoni laureata/kę w drodze głosowania i przedstawi Zarządowi Głównemu PTK oraz Zarządowi AISN PTK wybraną kandydaturę.
 1. Zgłoszony projekt badawczy nie może być w całości finansowany z innych źródeł. Jeśli zgłoszony projekt jest w momencie zgłoszenia finansowany z innych źródeł wnioskodawca powinien uzasadnić konieczność zwiększenia środków finansowych i szczegółowo opisać, które dodatkowe zadania badawcze będą stanowiły podstawę rozliczenia Grantu.
 2. Suma dofinansowania w ramach Grantu 2020 wynosi 100 000 PLN.
 3. Środki finansowe w ramach Grantu będą możliwe do wykorzystania od 1 stycznia 2021.
 4. Przed rozpoczęciem realizacji Grantu laureat jest zobowiązany dostarczyć zgodę właściwej komisji bioetycznej (jeśli projekt badawczy jej wymaga) oraz dyrekcji szpitala na prowadzenie projektu.
 5. Czas realizacji Grantu wynosi 24 miesiące. Czas może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Podanie o wydłużenie czasu Grantu należy złożyć maksymalnie do 3 miesięcy przed jego planowym zakończeniem.
 6. Po zakończeniu projektu laureat/ka przedstawia Komisji merytoryczny i finansowy raport z realizacji Grantu najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2022 roku wg wzoru – załącznik 2.
 7. Efektem prowadzonych badań ma być publikacja (publikacje) w recenzowanych czasopismach, preferowana publikacja w Kardiologii Polskiej, Advances in Interventional Cardiology lub piśmie z IF>1,0. Kopie publikacji (ewentualnie z informacją o przyjęciu do druku) należy nadesłać wraz ze sprawozdaniem. Wyniki pracy powinny zostać również przedstawione na kongresie PTK w 2021 lub 2022 roku. Alternatywną formą rozliczenia może być zaświadczenie o złożeniu tez rozprawy doktorskiej opracowanej w ramach grantu. W publikacjach należy powołać się na Grant AISN PTK we współpracy z Abbott Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podając źródło finansowania.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas NFIC 2020.
 9. Przystępując do niniejszego konkursu („Konkurs”) uczestnik Konkursu („Uczestnik”):
  1. oświadcza i gwarantuje, iż przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje iż Grantodawca (tj. Spółka Abbott Medical Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie („Abbott”)) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i nie będzie jej ponosić za żadne straty, koszty, szkody lub inne wydatki wynikające z lub będące skutkiem: (a) planu, treści lub wdrożenia projektu badawczego („Projekt”), i wyboru uczestników Projektu; oraz (b) szkód (czy to związanych z Projektem czy nie) na osobie lub w mieniu biorącym udział w Projekcie. Ponadto Uczestnik oświadcza i gwarantuje, iż zrzeka się prawa regresu wobec Abbott, jak również zabezpieczy i ochroni Abbott przed wszelkim postępowaniem sądowym lub roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z Projektem wnoszonymi przez osoby trzecie przeciwko Abbott lub spółkom z nią stowarzyszonym.
  2. oświadcza, iż:
   1. warunki niniejszego Konkursu nie stoją w sprzeczności z żadnymi innymi umownymi lub prawnymi zobowiązaniami Uczestnika ani żadną polityką, jak również ustawowymi lub wewnętrznymi zasadami jakiejkolwiek instytucji, z którą Uczestnik jest związany;
   2. Uczestnik uzyskał/uzyska od właściwych władz wszelkie wymagane upoważnienia do prowadzenia Projektu
   3. Uczestnik będzie ściśle przestrzegać tajemnicy lekarskiej w odniesieniu do danych osobowych, nie będzie takich danych przekazywać ani PTK ani Abbott, uzyska odpowiednią świadomą zgodę wszystkich podmiotów [Projektu], jeśli będzie to wymagane oraz będzie prowadzić i przechowywać właściwe zapisy.
   4. Uczestnik, ani żaden z jego pracowników lub osób/podmiotów z nim powiązanych nie był ani nie jest, według swojej najlepszej wiedzy, podmiotem postępowania, które mogłoby prowadzić do ogłoszenia go/ich odpowiednio Osobą Wykluczoną lub Podmiotem Wykluczonym. Uczestnik zobowiązuje się też, oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w trakcie trwania Projektu będzie lub stanie się ona lub którykolwiek z jej pracowników albo agentów podmiotem postępowania, które mogłoby prowadzić do ogłoszenia tej Strony odpowiednio Osobą Wykluczoną lub Podmiotem Wykluczonym w rozumieniu stosownych przepisów prawa (w tym m. in FCPA), Uczestnik niezwłocznie powiadomi o tym Abbott, a Abbott lub  PTK będzie miała prawo do cofnięcia Grantu ze skutkiem natychmiastowym.
   5. Przez cały czas trwania Projektu objęty będzie stosowną polisą ubezpieczeniową (jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa), obejmującą między innymi odpowiedzialność za szkody na osobie, zgodnie z wymogami prawnymi.
   6. Zobowiązuje się iż on sam jak również inne podmioty działające w jego imieniu nie będą przyjmować, akceptować, oferować, zobowiązywać się czy przekazywać jakichkolwiek korzyści materialnych lub osobistych np. płatności, pożyczki, usługi czy prezenty od i na rzecz osób trzecich (fizycznych lub prawnych), jako warunku lub w rezultacie prowadzenia jakiejkolwiek działalności (działania o charakterze korupcyjnym). Dodatkowo, Uczestnik podejmie wszelkie możliwe starania w celu zastosowania się do prośby Abbott o udostępnienie informacji, łącznie z wypełnieniem kwestionariuszy i udzielaniem odpowiedzi na szczegółowe pytania, w celu umożliwienia jej zastosowania się do obowiązujących ją przepisów antykorupcyjnych.
   7. Zobowiązuje się do prowadzenia dokładnej i pełnej ewidencji wszystkich aneksów, dokumentów, korespondencji, ksiąg, faktur lub innych informacji dotyczących Projektu. Dokumentacja  będzie prowadzona zgodnie z zasadami prawa. Uczestnik zobowiązany    będzie na wniosek  PTK do umożliwienia  PTK (lub podmiotowi przez nią wskazanemu) wglądu do prowadzonej przez siebie dokumentacji, w tym finansowej, dotyczącej Projektu.

Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt