• AISN
 • >
 • Nauka i granty
 • >
 • Granty
 • >
 • Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK im. Emila Płowieckiego ufundowanej przez firmę Balton

Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK im. Emila Płowieckiego ufundowanej przez firmę Balton

Statuetka-2022
Zdjęcie Emil Płowiecki

 

 1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa zasady konkursu naukowego na najlepszą, opublikowaną pracę oryginalną w zakresie kardiologii interwencyjnej („Konkurs”) organizowanego przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
 2. Nagrodą w Konkursie – im. Emila Płowieckiego – ufundowaną przez Balton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , jest:
  1. kwota pieniężna w wysokości 10.000,00 zł („Nagroda”) oraz
  2. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% kwoty Nagrody, wskazanej w punkcie poprzedzającym, przy czym Zwycięzca Nagrody, upoważnia PTK do potrącenia z wartości otrzymanej Nagrody kwoty odpowiadającej dodatkowej nagrodzie pieniężnej wskazanej w niniejszym punkcie i przeznaczenia jej na uiszczenie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego
 3. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana drukiem w czasopiśmie z najwyższym współczynniku oddziaływania (IF, impact factor) w danym roku kalendarzowym. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji dwóch lub więcej prac Nagroda zostanie przydzielona na podstawie głosowania członków Kapituły Konkursu (komisja konkursowa) zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy w pracy występuje dwóch równorzędnych pierwszych autorów Nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy nich.
 4. Publikacja, za którą przyznawana jest Nagroda musi być wykonana w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 5. Publikacja, za którą przyznawana jest Nagroda nie może być zgłoszona do innej nagrody PTK.
 6. O przyznanie Nagrody może ubiegać się każdy członek AISN PTK, w wieku do 45 roku życia w dniu składania wniosku (licząc od daty urodzin).
 7. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać: a) autorzy prac pretendujących do Nagrody; b) kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badania naukowe kandydaci do nagrody; c) towarzystwa naukowe.
 8. Prace konkursowe należy zgłaszać do Zarządu AISN do 1 maja danego roku drogą mailową (biuroAISN@ptkardio.pl) załączając wniosek i pdf publikacji wraz z informacją o IF pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 9. Oficjalne wręczenie Nagrody odbędzie się w trakcie Zabrzańskich Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej.
 10. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej AISN PTK i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN PTK.
 11. Nagroda będzie przekazana zwycięzcy Konkursu w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu, na rachunek bankowy wskazany AISN PTK przez zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią prawa do nagrody przyznanej w ramach Konkursu. W przypadku nieprzyjęcia Nagrody przez zwycięzcę Konkursu, a także w przypadku gdyby podane dane okazały się nieprawdziwe lub nieprawidłowe – prawo zwycięzcy do Nagrody wygasa.
 12. Laureat Nagrody nie może przenieść swoich praw do Nagrody na osoby trzecie.
 13. Reklamacje dotyczące postepowania w ramach Regulaminu czy poszczególnych czynności można składać do Kapituły Konkursu w formie elektronicznej na adres mail wskazany w punkcie 8 Regulaminu w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu. Decyzja Kapituły Konkursu w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 14. Poprzez złożenie wniosku o udział w Konkursie i Nagrodę, wnioskodawca akceptuje Regulamin. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 15. Wnioskodawca zobowiązuje się powiadomić osoby trzecie, których dane podał we wniosku o udział w Konkursie i Nagrodę, o fakcie udostępnienia ich danych PTK w celu rozpatrzenia udziału w Konkursie. Dodatkowo wnioskodawca przekaże tym osobom klauzulę informacyjną PTK zawartą w punktach 16 -26 Regulaminu.
 16. Administratorem danych osobowych wnioskodawców i osób wymienionych we wniosku w Konkursie („Dane”) jest PTK z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2. PTK powołało IOD, z którym skontaktować się można pod adresem ptkczlonkowie@gbbsoft.pl
 17. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących Konkursu lub przyznania Nagrody, a w przypadku przyznania Nagrody również w celu jej rozliczenia i opublikowania listy laureatów.
 18. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), gdzie art. 6 ust. 1 pkt c) określa cel jakim jest wypełnienie obowiązku prawnego polegającego na prawidłowym rozliczeniu księgowo-podatkowym udzielonej Nagrody finansowej, a art. 6 ust.1 pkt f) określa cel jakim jest prawnie uzasadniony interes PTK polegający na przetwarzaniu Danych na potrzeby przeprowadzenia procedury Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Dane laureata Nagrody publikowane są zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem PTK, którym jest transparentność prowadzenia i rozliczenia konkursów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 19. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji celu, w przypadku rozliczeń finansowych jest to zwykle 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpił wydatek, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych (zwyczajowo 6 lat). Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
 20. Podanie Danych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o udział w Konkursie lub przyznania Nagrody.
 21. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
 22. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
 23. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych.
 25. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 26. Żądania, o których mowa punktach 23 i 24 Regulaminu winny zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl

 

Kapituła Nagrody: prof. Marek Grygier Przewodniczący AISN PTK, dr hab. med. Michał Hawranek Przewodniczący-Elekt AISN PTK, prof. Stanisław Bartuś Ustępujący Przewodniczący AISN PTK,  prof. Mariusz Gąsior, prof. Andrzej Lekston, prof. Tomasz Pawłowski

 

Emil Płowiecki był wizjonerem, pasjonatem i nietuzinkowym  przedsiębiorcą. To wielki przyjaciel środowiska naukowo-medycznego, który potrafił uważnie słuchać i starał się wspierać przełomowe pomysły. We współpracy z praktykami medycyny rozwijał innowacje pomagające lekarzom w ich misji ratowania zdrowia i życia pacjentów. Szczególnie interesowała go kardiologia interwencyjna.

Dzięki jego niezwykłej intuicji biznesowej, odwadze w podejmowaniu wyzwań i otwartości na nowe inicjatywy, firma Balton, której był współtwórcą, osiągnęła spektakularny sukces na skalę międzynarodową.

Rodzina postanowiła kontynuować misję Prezesa Płowieckiego i nadal wspierać środowisko naukowe oraz innowacyjnego ducha w medycynie, fundując nagrodę, której laureatów wybiera Kapituła Nagrody we współpracy z AISN.

Rok Laureat Nagrodzona praca
2022 prof. Piotr Buszman "6-Month Evaluation of a Transcatheter Aortic Valve (Myval) in a Novel Ovine, Supra-Aortic Banding Model” JACC: Basic to Translational Science 2022 May 11;7(5):486-495. (IF za rok 2022: 9,531)"
2021 dr n. med. Kajetan Grodecki "Non-calcific aortic tissue quantified from computed tomography angiography improves diagnosis and prognostication of patients referred for transcatheter aortic valve implantation"European Heart Journal Cardiovascular Imaging 2021 May 10;22(6):626-635 (IF za rok 2021: 6,875)
2020 dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak “Impact of chronic obstructive pulmonary disease and dyspnoea on clinical outcomes in ticagrelor treated patients undergoing percutaneous coronary intervention in the randomized GLOBAL LEADERS trial” European Heart Journal Cardiovascular Pharmacotherapy, 2020 Jul 1;6(4):222-230 (IF za rok 2020 6,62)
2019 dr n. med. Tomasz Tokarek "Radial Approach Expertise and Clinical Outcomes of Percutanous Coronary Interventions Performed Using Femoral Approach” Journal of Clinical Medicine 2019 Sep; 8(9): 1484. (IF za rok 2019 3.303)
2018 dr med. Radosław Pracoń "Device thrombosis after percutaneous left atrial appendage occlusionis related to patient and procedural characteristics but not to duration of postimplantation dual antiplatelet therapy." Circulation Cardiovascular Interventions 2018; 11 (IF za rok 2018 6.060)
2017 dr hab. Zbigniew Siudak lek. Tomasz Tokarek "Reduced periprocedural mortality and bleeding rates of radial approach in ST-segment elevation myocardial infarction. Propensity score analysis of data from the ORPKI Polish National Registry.” EuroIntervention 2017;13:843-850. (IF za rok 2017 4.417)
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt